Akceptuję
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności

Zamknij X
Dygestorium
Strona główna Edukacja
Dodatkowy u góry
Labro na dole

Nowe kierunki przyrodnicze na Uniwersytecie Wrocławskim

Uniwersytet Wrocławski w roku akademickim 2013/2014 uruchamia nowe kierunki studiów. Zostały one zaprojektowane z myślą o potrzebach maturzystów chcących konkurować ze swoimi rówieśnikami z innych krajów europejskich we wciąż zmieniającej się rzeczywistości. W ofercie dostosowanej do wymogów współczesnego rynku pracy znajdą coś dla siebie miłośnicy nauk przyrodniczych.

Pisaliśmy już o nowych kierunkach humanistycznych, studiach w języku angielskim, a także o indywidualnych studiach informatyczno-matematycznych. Poniżej prezentujemy nowe kierunki dla osób zainteresowanych naukami przyrodniczymi. Ale to nie wszystko - szukajcie informacji na naszej stronie o pozostałych nowościach: kierunkach socjologicznych i prawniczych. Więcej informacji już wkrótce!

Kierunki biologiczne

Wydział Nauk Biologicznych proponuje studia na kierunku biologia lasu – specjalność na studiach II stopnia na kierunku biologia. Jest to specjalność unikatowa, nie oferowana przez żadną inną uczelnię w Polsce. Studia te stwarzają wyjątkową możliwość zdobywania i poszerzania wiedzy o lasach jako złożonych układach biologicznych, oraz o sposobach ochrony ich przyrody. Celem jest kształcenie absolwentów patrzących na lasy holistycznie, doceniających ich znaczenie dla przyrody i człowieka oraz rozumiejących potrzebę zachowania różnorodności biologicznej lasów. Studia stanowią doskonałe przygotowanie merytoryczne (teoretyczne i praktyczne) do pracy naukowej w zakresie biologii lasu oraz pracy związanej z ochroną przyrody lasów. Zdobycie potrzebnej wiedzy umożliwia, między innymi, oferowany program studiów z szeroką gamą wykładów, ćwiczeń, kursów do wyboru oraz licznych ćwiczeń terenowych odbywających się w Puszczy Białowieskiej, w okolicach Wrocławia oraz w innych rejonach Polski. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia, II stopnia, jednolitych studiów magisterskich kierunku biologia, ochrona środowiska, leśnictwo oraz innych o zbliżonym obszarze kształcenia. Od kandydatów oczekuje się zdolności do długiej pracy w terenie, umiejętności klarownego wypowiadania się w formie pisemnej, dobrego przygotowania ogólnobiologicznego, znajomości angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie tekstów naukowych i dyspozycyjności w czasie weekendów oraz w okresie wakacyjnym, w trakcie trwania ćwiczeń terenowych.

Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
to kolejna propozycja Wydziału Nauk Biologicznych – kierunek studiów I stopnia. Kierunek ten będzie znacząco odróżniać się od istniejących na UWr kierunków, takich jak ochrona środowiska czy biologia. Z założenia będzie stanowić swoiste i potrzebne uzupełnienie dotychczasowej oferty. Proponowany program studiów jest odpowiedzią na obserwowane zmiany w ochronie zasobów przyrodniczych i wzrastające zapotrzebowanie rynku pracy na wykwalifikowane kadry posiadające należytą wiedzę oraz wszechstronne umiejętności w tym zakresie. Przekazywana wiedza będzie miała charakter aplikacyjny, co powinno zainteresować przyszłych słuchaczy oczekujących od studiów nie tylko zdobycia określonego zasobu wiedzy i umiejętności, ale szansy bezpośredniego zastosowania ich w życiu zawodowym. Celem studiów I stopnia na kierunku zarządzanie środowiskiem przyrodniczym jest przekazanie wiedzy o bioróżnorodności i najważniejszych zjawiskach oraz procesach przyrodniczych obserwowanych na różnych poziomach organizacji życia, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia odpowiedniego zarządzania środowiskiem przyrodniczym dla zachowania ich odpowiedniej jakości, wykształcenie praktycznych umiejętności identyfikacji gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem zagrożonych i chronionych siedlisk oraz gatunków; zapoznanie z najnowszymi technikami i metodami badawczymi stosowanymi w naukach przyrodniczych z uwzględnieniem ich aplikacyjności, przygotowanie do samodzielnej lub zespołowej pracy w jednostkach zajmujących się zarządzaniem i użytkowaniem zasobami przyrodniczymi z uwzględnieniem umiejętności opracowywania odpowiednich raportów i ekspertyz; nabycie umiejętności dyskusji, krytycznej analizy i interpretacji wyników zbioru danych terenowych oraz wyciągania wniosków na ich podstawie; wykształcenie podstawowych umiejętności komunikacji i współpracy z organami administracji sektora publicznego i prywatnego w zakresie zarządzania zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju i obowiązującym porządkiem prawnym.

Począwszy od roku akademickiego 2013/2014 Wydział Nauk Biologicznych otwiera na kierunku biologia I stopnia - nową specjalizację nauczycielską przyroda a na kierunku biologia II stopnia – specjalizację nauczycielską biologia. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent nabywa prawo nauczania przedmiotu przyroda w szkole podstawowej, natomiast po ukończeniu studiów II stopnia – przedmiotu biologia w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych (również nauczania przyrody w szkołach ponadgimnazjalnych). Specjalizacja przyroda jest unikatowa wśród Uczelni Dolnośląskich! W jej ramach oferowane jest doskonałe przygotowanie merytoryczne uzyskane dzięki wyjątkowemu i zróżnicowanemu programowi studiów, z szerokim asortymentem wykładów, ćwiczeń, seminariów i praktyk, wspieranemu przez dostępne technologie informacyjne. Podczas studiów studenci nauczą się, jak wykorzystywać wiedzę i umiejętności w praktyce i dostosowywać je do poznawczych możliwości otoczenia oraz w jaki sposób stale uzupełniać wiedzę i umiejętności poprzez wskazanie źródeł i technik samokształcenia. Studenci zostaną zapoznani z zastosowaniem różnorodnych metod, technik i form pracy dla osiągania założonych celów, co ułatwi planowanie własnej kariery zawodowej. Pomożemy też ukształtować holistyczny ogląd świata. Absolwenci zostaną perfekcyjnie przygotowani do pracy w zawodach wymagających kreowania i sterowania relacjami międzyludzkimi, kierowania zespołem i kształtowania poglądów, co jest niezmiernie ważną, pożądaną na rynku pracy umiejętnością. Cele te zrealizowane będą dzięki zajęciom teoretycznym oraz możliwości praktycznego sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności już podczas studiów. Absolwent specjalizacji nauczycielskiej może, chociaż nie musi, zostać nauczycielem, gdyż równie dobrze odnajdzie się we wszystkich tych instytucjach i branżach, które oferują pracę biologom bez przygotowania pedagogicznego, a może też rozpocząć studia doktoranckie.

Działaniem wyjątkowo wyraziście zwiększającym atrakcyjność WNB jest powołanie od początku roku akademickiego 2013/2014 nowego kierunku studiów I i II stopnia – mikrobiologia. Jest to nowoczesny kierunek uwzględniający stale zmieniające się potrzeby rynku pracy. Studenci będą przygotowywani do pracy w zawodach wymagających dociekliwości i dokładności. Celem tych studiów jest jak najdoskonalsze wykształcenie merytoryczne, możliwe dzięki nowoczesnemu programowi, szerokiemu asortymentowi wykładów, ćwiczeń i badań laboratoryjnych, wspieranemu przez technologie informacyjne. Absolwenci kierunku mikrobiologia będą mieli gruntowne przygotowanie i podstawy do pracy w instytucjach naukowo-badawczych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach kontrolno-pomiarowych, laboratoriach diagnostycznych służby zdrowia i służb weterynaryjnych (po spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia), w laboratoriach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, kosmetycznego, w instytucjach działających w dziedzinach biologii medycznej, ochrony zdrowia i środowiska, w ośrodkach zajmujących się poradnictwem i profilaktyką zdrowotną oraz w szkolnictwie (po zdobyciu uprawnień pedagogicznych zgodnie z ministerialnymi standardami kształcenia przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela).

Wydział Nauk Biologicznych uruchamia także trzy nowe specjalności na kierunku biologia realizowane w systemie niestacjonarnym. Są nimi biologia ogólna na I stopniu oraz różnorodność biologiczna i biologia i zdrowie człowieka na II stopniu.

Kierunki chemiczne

Wydział Chemiczny również proponuje nowe kierunki. Są to specjalności chemia materiałów oraz chemia medyczna na studiach stacjonarnych I stopnia oraz specjalności chemia obliczeniowa oraz chemia medyczna na studiach stacjonarnych II stopnia.

Chemia materiałów to nowa specjalność na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku chemia. Chemia materiałów pozwoli studentom, oprócz wiedzy podstawowej z chemii, zapoznać się z nowoczesnymi materiałami wykorzystywanymi we współczesnych technologiach lub potencjalnie mogących znaleźć tam swoje zastosowanie. Na studiach będzie można dowiedzieć się o właściwościach półprzewodników, w tym organicznych, wykorzystywanych w elektronice i optoelektronice (nanotechnologia), zapoznać się z właściwościami grafenu, metamateriałów, materiałów magnetycznych czy ferroelektrycznych oraz z metodami ich otrzymywania. Studenci nauczą się nowych metod pomiarowych stosowanych do charakteryzowania tych materiałów, takich jak mikroskopia ostrzowa, mikroskopia elektronowa, spektroskopia, rentgenografia czy rozpraszanie i dyfrakcja neutronów. Wybierając specjalność chemia materiałów będzie można zapoznać się z nowoczesnymi metodami diagnostyki medycznej, wykorzystujących fotoluminescencję czy rezonans magnetyczny.  Absolwenci studiów licencjackich uzyskują stopień licencjata chemii. Program studiów obejmuje zarówno przedmioty z dziedziny chemii i nauk pokrewnych, np. z fizyko-chemii ciała stałego, metod pomiarowych ciała stałego oraz projektowania i syntezy nowych materiałów.

Po ukończeniu specjalności chemia materiałów będzie można podjąć pracę w laboratoriach z nowoczesną aparaturą i w przedsiębiorstwach wykorzystujących współczesne technologie, w instytucjach badawczych i laboratoriach diagnostycznych. Absolwenci tej specjalności mogą pracować w różnych dziedzinach przemysłu i na wyższych uczelniach.

Chemia medyczna (specjalność na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku chemia) jest interdyscyplinarną specjalnością z pogranicza chemii, fizjologii, biochemii, medycyny i innych pokrewnych nauk. Obejmuje m.in. zagadnienia z dziedziny chemii nieorganicznej i bionieorganicznej, organicznej i bioorganicznej, biologii medycznej, farmakodynamiki, farmakokinetyki, analizy chemicznej (w tym związanej z diagnostyką laboratoryjną). Ich znajomość jest niezbędna na przykład przy projektowaniu, syntezie czy też modyfikacji leków. Oprócz szerokiej wiedzy i kompetencji z różnych gałęzi chemii będzie można także zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu: biologii, anatomii i fizjologii, mikrobiologii, biochemii, toksykologii, chemii leków czy też chemii medycznej. Absolwenci specjalności po ukończeniu studiów licencjackich i magisterskich będą mogli szukać pracy w branży farmaceutycznej, chemicznej, kosmetycznej lub spożywczej w ich działach rozwoju, produkcji, patentów, regulacji, badań i rejestracji, aż po działy finansów, sprzedaży, marketingu i zarządzania. Interdyscyplinarność uzyskanego wykształcenia pozwoli także na podjęcie pracy naukowej w ośrodkach krajowych lub zagranicznych.

Chemia obliczeniowa (specjalność na studiach stacjonarnych II stopnia na kierunku chemia)

W ramach bloków specjalnościowych studenci realizują następujące przedmioty: wprowadzenie do systemu linux, elementy zaawansowanej chemii kwantowej, metody hybrydowe chemii kwantowej – badanie peptydów, teoretyczne modelowanie układów biologicznych, niekonwencjonalne metody chemii obliczeniowej, metody DFT – modelowanie klasterów i nanoklasterów metali, zaawansowane metody fizykochemiczne. Program dydaktyczny specjalności jest realizowany przez pracowników następujących zespołów naukowych, w tych zespołach studenci mogą wykonywać swoje prace magisterskie: Zespół teoretycznego modelowania procesów chemicznych, Zespół struktury i oddziaływań molekularnych

Chemia medyczna (specjalność na studiach stacjonarnych II stopnia na kierunku chemia)

W ramach bloków specjalnościowych studenci realizują następujące przedmioty: obrazowanie tkanek – spektromikroskopia oscylacyjna, zastosowanie spektroskopii IR do badania modelowej błony biologicznej, elektroforeza kapilarna, elektroforeza żelowa, spektrometria mas, krystalografia, metody kalorymetryczne, potencjometria, woltamperometria cykliczna, spektroskopia UV-Vis, EPR, NMR. Program dydaktyczny specjalności jest realizowany przez pracowników następujących zespołów naukowych, w tych zespołach studenci mogą wykonywać swoje prace magisterskie: Zespół chemii bionieorganicznej i biomedycznej, Zespół chemii i stereochemii peptydów i białek, Zespół chemii i struktury heterocykli oraz ich sieci koordynacyjnych.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z całą ofertą Uniwersytetu Wrocławskiego. Szczegółowe informacje o kierunkach studiów znajdują się na stronie rekrutacji 2013/2014.

System rekrutacji znajduje się na stronie www.irka.uni.wroc.pl.

Źródło: www.uni.wroc.pl

Tagi: studia, kierunke, lab, laboratorium, biologia lasu, chemia, zarządzanie środowiskiem przyrodniczym, mikrobiologia, chemia medyczna
Drukuj PDF
wstecz Podziel się ze znajomymi

Informacje dnia: Ekrany dotykowe bez problematycznego indu Świat atomów i cząsteczek Żyjemy w czasach multitożsamości Dlaczego Polki rzadziej jedzą mięso niż Polacy? Co 3 osoba dorosła zagrożona chorobami z powodu braku ruchu Cynk może pomóc chronić uprawy przed zmianami klimatu Ekrany dotykowe bez problematycznego indu Świat atomów i cząsteczek Żyjemy w czasach multitożsamości Dlaczego Polki rzadziej jedzą mięso niż Polacy? Co 3 osoba dorosła zagrożona chorobami z powodu braku ruchu Cynk może pomóc chronić uprawy przed zmianami klimatu Ekrany dotykowe bez problematycznego indu Świat atomów i cząsteczek Żyjemy w czasach multitożsamości Dlaczego Polki rzadziej jedzą mięso niż Polacy? Co 3 osoba dorosła zagrożona chorobami z powodu braku ruchu Cynk może pomóc chronić uprawy przed zmianami klimatu

Partnerzy

GoldenLine Fundacja Kobiety Nauki Job24 Obywatele Nauki NeuroSkoki Portal MaterialyInzynierskie.pl Uni Gdansk MULTITRAIN I MULTITRAIN II Nauki przyrodnicze KOŁO INZYNIERÓW PB ICHF PAN FUNDACJA JWP NEURONAUKA Mlodym Okiem Polski Instytut Rozwoju Biznesu Analityka Nauka w Polsce CITTRU - Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Akademia PAN Chemia i Biznes Farmacom Świat Chemii Forum Akademickie Biotechnologia     Bioszkolenia Geodezja Instytut Lotnictwa EuroLab

Szanowny Czytelniku!

 
25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.
 
Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze strony internetowej Laboratoria.net w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych.

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorami Twoich danych będziemy my: Portal Laboratoria.net z siedzibą w Krakowie (Grupa INTS ul. Czerwone Maki 55/25 30-392 Kraków).

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług w tym zapisywanych w plikach cookies.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Przetwarzamy te dane w celach opisanych w polityce prywatności, między innymi aby:

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz). Taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego administratorów jest tzw. uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych podmiotów trzecich będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

Dlatego też proszę zaznacz przycisk "zgadzam się" jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez ze mnie z portalu *Laboratoria.net, udostępnianych zarówno w wersji "desktop", jak i "mobile", w tym także zbieranych w tzw. plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać.
 
Więcej w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI
 

Newsletter

Zawsze aktualne informacje