Akceptuję
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności

Zamknij X
Recore
Strona główna EdukacjaStypendia i staże
Dodatkowy na dole

Przewodnik po stypendiach dla doktorantów oraz osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora

Stypendia dla doktorantów oraz osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora.

Poniższa tabela stanowi kompletne zestawienie form pomocy stypendialnej dla doktorantów oraz osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora, według stanu prawnego na dzień 1 października 2011 r.

W poszczególnych wierszach tej tabeli ujęto różne warianty usytuowania osoby ubiegającej się o stypendium (rodzaj studiów doktoranckich, instytucja). Dla każdego z tych wariantów wskazano wyczerpującą listę możliwości stypendialnych, dostępnych zarówno w okresie poprzedzającym otwarcie przewodu doktorskiego, jak również po jego otwarciu.
Dla większej przejrzystości, poszczególne formy stypendialne oznaczono kodami literowymi (A1, A2,….,B itd.). Formy te są omówione w poniższej tabeli. Omówienia te obejmują wyciąg informacji na ich temat zawartych w obowiązujących aktach prawnych.

Status osoby ubiegającej się o stypendia:

1. Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich (doktorant):
a. w uczelni: 
- przed otwarciem przewodu doktorskiego: A1-A5,B, B1, D, F, G
- po otwarciu przewodu doktorskiego: A1-A5, B, B1, C, D, F, G
b. w jednostce naukowej:
- przed otwarciem przewodu doktorskiego: A1-A5, B, D, F, E, G
- po otwarciu przewodu doktorskiego: A1-A4, B, C, E, F, G
2. Uczestnik niestacjonarnych studiów doktoranckich (doktorant)
a. w uczelni:
- przed otwarciem przewodu doktorskiego: A1-A5, D, F, G
- po otwarciu przewodu doktorskiego: A1-A5, C, D, F, G
b. w jednostce naukowej:
- przed otwarciem przewodu doktorskiego: A1-A4, D, E, F, G
- po otwarciu przewodu doktorskiego: A1-A4, C, D, E, F, G
3. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora (poza studiami doktoranckimi):
a. zatrudniona w jednostce naukowej lub w uczelni:
- przed otwarciem przewodu doktorskiego: D
- po otwarciu przewodu doktorskiego: C, D
b. niezatrudniona w jednostce naukowej lub niezatrudniona w uczelni:
- przed otwarciem przewodu doktorskiego:-
- po otwarciu przewodu doktorskiego: C

A. Pomoc materialna dla doktorantów – podstawa prawna: art. 199 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) i rozporządzenie wydane na podstawie art. 199c ust. 3 (projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia).

A1 - stypendium socjalne;
A2 - zapomoga;
A3 - stypendium dla najlepszych doktorantów;
A4 - stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;
A5 - stypendium ministra za wybitne osiągnięcia (od dnia 1 października 2012 r.)*.

- Podmioty przyznające pomoc materialną:
· rektor, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej, komisje stypendialne (A1-A4),
· dyrektor jednostki naukowej (A1-A4) (od dnia 1 października 2012 r.)*,
· Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (A5) (od dnia 1 października 2012 r.)*.
- Stypendia przyznaje się na okres semestru lub roku akademickiego.
- Wysokość świadczeń ustalana jest bezpośrednio w uczelni lub jednostce naukowej.
- Do przyznawania świadczeń, o których mowa w pkt A1 - A4 stosuje się odpowiednio przepisy o pomocy materialnej dla studentów, z wyłączeniem art. 174 ust. 4 oraz z zastrzeżeniem art. 199 ust. 5 ustawy.
- Świadczenia dla doktorantów przyznaje się ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów na zasadach określonych przez rektora w uzgodnieniu z uczelnianym organem samorządu doktorantów, a w przypadku studiów doktoranckich prowadzanych w jednostce naukowej na zasadach określonych przez dyrektora jednostki w uzgodnieniu z samorządem doktorantów.

B. Stypendia doktoranckie - podstawa prawna: art. 200 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. Nr 225, poz. 1351).
- Okres pobierania stypendium doktoranckiego ustala odpowiednio w uczelni – rektor, a w jednostce naukowej - jej dyrektor.
- Minimalne stypendium, nie może być niższe niż minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich (aktualnie 1044 zł).
B1. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej (od dnia 1 stycznia 2012 r.)* przysługuje doktorantom w uczelniach publicznych i niepublicznych, wyróżniającym się w pracy naukowej i dydaktycznej. Uprawnienie do otrzymania tego stypendium przysługuje nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich.

C. Stypendia doktorskie - podstawa prawna: art. 22 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki i rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski (Dz. U. Nr 160, poz. 956).
- Podmioty przyznające stypendium:
· pracodawca,
· osoba prawna,
· osoba fizyczna.
- Stypendium doktorskie może być przyznane na okres nieprzekraczający 18 miesięcy.
- Wysokość stypendium doktorskiego nie może być wyższa od minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego asystenta określonej w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich (aktualnie 1740 zł).

D. Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców – podstawa prawna: art. 5 pkt 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.) i rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców (Dz. U. Nr 179, poz. 1204).
Stypendia są przyznawane:
- naukowcom zatrudnionym w jednostkach naukowych prowadzącym działalność naukową, którzy w dniu składania wniosku nie ukończyli 35 roku życia,
- na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy.
Miesięczna wysokość stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca nie może przekraczać minimalnej miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla stanowiska profesora zwyczajnego zatrudnionego w uczelni publicznej (aktualnie 3830 zł).

E. Stypendia dla uczestników studiów doktoranckich – podstawa prawna: art. 5 pkt 5 ww. ustawy o zasadach finansowania nauki i rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (Dz. U. Nr 218, poz. 1438).
Stypendia są przyznawane uczestnikom studiów doktoranckich biorącym udział w realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych.
Wysokość świadczenia, okres otrzymywania i kryteria przyznawania stypendium, jednostki naukowe określają samodzielnie, ustalając wewnętrzne regulaminy rozdziału środków z ww. dotacji.

F. Pomoc materialna dla doktorantów przyznawana przez jednostki samorządu terytorialnego – podstawa prawna: art. 199a ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
- Zasady przyznawania pomocy materialnej, w tym rodzaj i wysokość określa uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

G. Stypendia naukowe dla doktorantów przyznawane przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące państwowymi ani samorządowymi osobami prawnymi – podstawa prawna: art. 199b ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
- Zasady przyznawania stypendiów zatwierdza Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W przypadku doktorantów uczelni nadzorowanych przez innych ministrów wymagana jest dodatkowo opinia tego ministra.

Stypendia A-B-B1-C i F są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Źródło: http://mojestypendium.pl/

Tagi: studia, uczelnia, student, sesja, nauka, lab, laboratorium, laboratoria
Drukuj PDF
wstecz Podziel się ze znajomymi

Informacje dnia: 330 mln zł w konkursach OPUS 15 i PRELUDIUM 15 Polscy naukowcy opracują inteligentne znaki drogowe Grafenowe wkładki uchronią cukrzyków przed amputacją stóp Łódzki bolid ma pokonać granicę 1000 km na litrze paliwa Polscy opracowali nową metodę laserowej komunikacji Co znaleziono w łupkach z Burgess? 330 mln zł w konkursach OPUS 15 i PRELUDIUM 15 Polscy naukowcy opracują inteligentne znaki drogowe Grafenowe wkładki uchronią cukrzyków przed amputacją stóp Łódzki bolid ma pokonać granicę 1000 km na litrze paliwa Polscy opracowali nową metodę laserowej komunikacji Co znaleziono w łupkach z Burgess? 330 mln zł w konkursach OPUS 15 i PRELUDIUM 15 Polscy naukowcy opracują inteligentne znaki drogowe Grafenowe wkładki uchronią cukrzyków przed amputacją stóp Łódzki bolid ma pokonać granicę 1000 km na litrze paliwa Polscy opracowali nową metodę laserowej komunikacji Co znaleziono w łupkach z Burgess?

Partnerzy

GoldenLine Fundacja Kobiety Nauki Job24 Obywatele Nauki NeuroSkoki Portal MaterialyInzynierskie.pl Biomantis Uni Gdansk MULTITRAIN I MULTITRAIN II Nauki przyrodnicze KOŁO INZYNIERÓW PB ICHF PAN FUNDACJA JWP NEURONAUKA Mlodym Okiem Polski Instytut Rozwoju Biznesu Analityka Nauka w Polsce CITTRU - Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Akademia PAN Chemia i Biznes Farmacom Świat Chemii Forum Akademickie Biotechnologia     Geodezja Projektor Jagielloński Instytut Lotnictwa EuroLab