Akceptuję
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności

Zamknij X
Armatura
Strona główna Start
Dodatkowy na dole
Dodatkowy na dole

Przetarg na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Akademii Rolniczej w Lublinie

Zamawiający:

AKADEMIA ROLNICZA W LUBLINIE

Adres:
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

NIP 712-010-37-75

REGON 000001896

Nr tel. i faksu Tel. (0-81) 445-66-03, Fax (0-81) 533-37-52

Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
art. 39 i 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r, Nr 19 poz. 177)


Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem możliwości składania ofert częściowych. Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Akademii Rolniczej w Lublinie

Nazwa oraz kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie z Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) –urządzenia medyczne i laboratoryjne, numer grupy: 36.00.00.00-1.

Nr sprawy AZP/PN/P-130/3/2004

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych:

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki wymienione w art. 22 ust. 1 i przedstawią następujące dokumenty:

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Aktualna informacja z KRK albo równoważne zaświadczenie organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające odpowiednio że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji z właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców będzie przeprowadzona według reguły „spełnia” - „nie spełnia”.

Nie ma wymogu wpłacania wadium.

Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów i wagi danych kryteriów w każdej z części:

cena oferty – 100%,

Termin wykonania zamówienia: do 60 dni od dnia podpisania umowy.

Termin związania ofertą – 60 dni.

Oferty dotyczące zamówienia należy składać w Akademii Rolniczej w Lublinie ul. Akademicka 13 pok. 54 „A” do dnia 23 lutego 2005 do godz. 1130.

Osobami uprawnionymi do udzielania informacji w zakresie przedmiotu zamówienia z ramienia Zamawiającego są: w zakresie zagadnień technicznych dotyczących przedmiotu zamówienia:

Oddział Technologii Żywności i Żywienia Człowieka ul. Skromna 8, 20-704 Lublin prof. dr hab. Zbigniew Rzedzicki tel. (081) 444-63-13
w zakresie zagadnień prawnych dotyczących przedmiotu zamówienia
mgr Małgorzata Jatczak – specjalista ds. zamówień publicznych tel. (0-81) 445-60-73, e-mail: zampub@ursus.ar.lublin.pl, pokój 54 a Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Akademicka 13 w godz. 7.00 – 15.00.

Dokładne warunki dotyczące zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którą można otrzymać:

w Zespole ds. Zamówień Publicznych 20-950 Lublin ul. Akademicka 13, pok. 54 „A” lub „B”, w godz. 730 – 1400 po dokonaniu opłaty w kwocie 15 zł.

za pośrednictwem poczty, za zaliczeniem pocztowym. Zostanie ona wysłana w odpowiedzi na prośbę przesłaną faksem na nr (0-81) 445-67-30 z dopiskiem Zamówienia Publiczne lub prośbę wysłaną pocztą elektroniczną na adres zampub@ursus.ar.lublin.pl. Prośbę przesłaną pocztą elektroniczną proszę potwierdzić telefonicznie.

Wniosek o przesłanie s.i.w.z. powinien zawierać: oznaczenie przedsiębiorcy, adres przedsiębiorcy, nr NIP, nr telefonu oraz nr faksu.

UWAGA! S. I. W. Z. nie przesyłamy pocztą elektroniczną.
Drukuj PDF
wstecz Podziel się ze znajomymi

Informacje dnia: Pierwsze na świecie urządzenie redukujące stres Łódzcy naukowcy prowadzą badania nad szpiczakiem Czy podatek od cukru pomoże w walce z otyłością? Nanoskalowe systemy do przechowywania danych Czy można schudnąć na makaronie? Czy komórki mózgowe obumierają wraz z wiekiem? Pierwsze na świecie urządzenie redukujące stres Łódzcy naukowcy prowadzą badania nad szpiczakiem Czy podatek od cukru pomoże w walce z otyłością? Nanoskalowe systemy do przechowywania danych Czy można schudnąć na makaronie? Czy komórki mózgowe obumierają wraz z wiekiem? Pierwsze na świecie urządzenie redukujące stres Łódzcy naukowcy prowadzą badania nad szpiczakiem Czy podatek od cukru pomoże w walce z otyłością? Nanoskalowe systemy do przechowywania danych Czy można schudnąć na makaronie? Czy komórki mózgowe obumierają wraz z wiekiem?

Partnerzy

GoldenLine Fundacja Kobiety Nauki Job24 Obywatele Nauki NeuroSkoki Portal MaterialyInzynierskie.pl Uni Gdansk MULTITRAIN I MULTITRAIN II Nauki przyrodnicze KOŁO INZYNIERÓW PB ICHF PAN FUNDACJA JWP NEURONAUKA Mlodym Okiem Polski Instytut Rozwoju Biznesu Analityka Nauka w Polsce CITTRU - Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Akademia PAN Chemia i Biznes Farmacom Świat Chemii Forum Akademickie Biotechnologia     Geodezja Instytut Lotnictwa EuroLab