Akceptuję
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności

Zamknij X
Horyzont
Strona główna Start
Dodatkowy u góry

Przetarg na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Akademii Rolniczej w Lublinie

Zamawiający:

AKADEMIA ROLNICZA W LUBLINIE

Adres:
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

NIP 712-010-37-75

REGON 000001896

Nr tel. i faksu Tel. (0-81) 445-66-03, Fax (0-81) 533-37-52

Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
art. 39 i 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r, Nr 19 poz. 177)


Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem możliwości składania ofert częściowych. Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Akademii Rolniczej w Lublinie

Nazwa oraz kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie z Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) –urządzenia medyczne i laboratoryjne, numer grupy: 36.00.00.00-1.

Nr sprawy AZP/PN/P-130/3/2004

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych:

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki wymienione w art. 22 ust. 1 i przedstawią następujące dokumenty:

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Aktualna informacja z KRK albo równoważne zaświadczenie organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające odpowiednio że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji z właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców będzie przeprowadzona według reguły „spełnia” - „nie spełnia”.

Nie ma wymogu wpłacania wadium.

Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów i wagi danych kryteriów w każdej z części:

cena oferty – 100%,

Termin wykonania zamówienia: do 60 dni od dnia podpisania umowy.

Termin związania ofertą – 60 dni.

Oferty dotyczące zamówienia należy składać w Akademii Rolniczej w Lublinie ul. Akademicka 13 pok. 54 „A” do dnia 23 lutego 2005 do godz. 1130.

Osobami uprawnionymi do udzielania informacji w zakresie przedmiotu zamówienia z ramienia Zamawiającego są: w zakresie zagadnień technicznych dotyczących przedmiotu zamówienia:

Oddział Technologii Żywności i Żywienia Człowieka ul. Skromna 8, 20-704 Lublin prof. dr hab. Zbigniew Rzedzicki tel. (081) 444-63-13
w zakresie zagadnień prawnych dotyczących przedmiotu zamówienia
mgr Małgorzata Jatczak – specjalista ds. zamówień publicznych tel. (0-81) 445-60-73, e-mail: zampub@ursus.ar.lublin.pl, pokój 54 a Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Akademicka 13 w godz. 7.00 – 15.00.

Dokładne warunki dotyczące zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którą można otrzymać:

w Zespole ds. Zamówień Publicznych 20-950 Lublin ul. Akademicka 13, pok. 54 „A” lub „B”, w godz. 730 – 1400 po dokonaniu opłaty w kwocie 15 zł.

za pośrednictwem poczty, za zaliczeniem pocztowym. Zostanie ona wysłana w odpowiedzi na prośbę przesłaną faksem na nr (0-81) 445-67-30 z dopiskiem Zamówienia Publiczne lub prośbę wysłaną pocztą elektroniczną na adres zampub@ursus.ar.lublin.pl. Prośbę przesłaną pocztą elektroniczną proszę potwierdzić telefonicznie.

Wniosek o przesłanie s.i.w.z. powinien zawierać: oznaczenie przedsiębiorcy, adres przedsiębiorcy, nr NIP, nr telefonu oraz nr faksu.

UWAGA! S. I. W. Z. nie przesyłamy pocztą elektroniczną.
Drukuj PDF
wstecz Podziel się ze znajomymi

Informacje dnia: Lepsze zrozumienie ekspresji genów Diamentowy Grant 2018 Nowa droga wydzielania białek UŚ: pierwszy lot badawczy mobilnego laboratorium Beztlenowy reaktor do oczyszczania ścieków Nagrodzono najlepsze koła naukowe Lepsze zrozumienie ekspresji genów Diamentowy Grant 2018 Nowa droga wydzielania białek UŚ: pierwszy lot badawczy mobilnego laboratorium Beztlenowy reaktor do oczyszczania ścieków Nagrodzono najlepsze koła naukowe Lepsze zrozumienie ekspresji genów Diamentowy Grant 2018 Nowa droga wydzielania białek UŚ: pierwszy lot badawczy mobilnego laboratorium Beztlenowy reaktor do oczyszczania ścieków Nagrodzono najlepsze koła naukowe

Partnerzy

GoldenLine Fundacja Kobiety Nauki Job24 Obywatele Nauki NeuroSkoki Portal MaterialyInzynierskie.pl Biomantis Uni Gdansk MULTITRAIN I MULTITRAIN II Nauki przyrodnicze KOŁO INZYNIERÓW PB ICHF PAN FUNDACJA JWP NEURONAUKA BIOOPEN 2016 Mlodym Okiem Nanotechnologia Lodz Genomica SYMBIOZA 2017 Podkarpacka Konferencja Młodych Naukowców UAM CISNIENIE POZNAN Polski Instytut Rozwoju Biznesu Analityka Nauka w Polsce CITTRU - Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Akademia PAN Chemia i Biznes Farmacom Świat Chemii Forum Akademickie Biotechnologia     Geodezja „Pomiędzy naukami – zjazd fizyków i chemików” WIMC WARSZAWA 2016 Konferencja Biomedyczna Projektor Jagielloński Instytut Lotnictwa EuroLab