Akceptuję
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności

Zamknij X
Dygestorium
Strona główna Start
Dodatkowy u góry
Labro na dole

Porównania międzylaboratoryjne pomiarów hałasu w środowisku pracy w 2009 roku

Programy porównań międzylaboratoryjnych zostaną przeprowadzone w 2 terminach: 1). 24-25.06.2009 r. - termin zgłoszeń do 10.06.2009 r.
2). 14-15.10.2009 r. - termin zgłoszeń do 28.09.2009 r.


W ramach porównań międzylaboratoryjnych organizowane są 2 programy:
1). Program I - Pomiar hałasu ustalonego
2). Program II - Pomiar hałasu cyklicznie zmiennego

ZAWIADOMIENIE O BADANIACH MIĘDZYLABORATORYJNYCH I WARSZTACH SZKOLENIOWYCH

Informujemy, że Gospodarstwo Pomocnicze przy Woj. Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Rzeszowie wraz z Laboratorium Hałasu i Wibracji WSSE - Dział Laboratoryjny w Tarnobrzegu organizują porównania międzylaboratoryjne pomiarów hałasu w środowisku pracy. Przeznaczone są one dla laboratoriów wykonujących pomiary akustyczne na stanowiskach pracy (ew. w środowisku zewnętrznym). Uczestnicy posiadają możliwość wyboru programów badań:

Program I. Pomiar hałasu ustalonego - w dn. 24-25.06.2009 r.
Program II. Pomiar hałasu cyklicznie zmiennego - w dn. 14-15.10.2009 r.


Celem programu II jest m. in. sprawdzenie biegłości w okolicznościach występujących istotnie częściej i nieco trudniejszych niż przypadek uwzględniony w Programie I.

Szczegółowe cele porównań to:

 • określenie zdolności pomiarowych poszczególnych Laboratoriów Higieny Pracy (Laboratoriów Badań Środowiskowych i in.) do wykonywania badań hałasu na stanowiskach pracy oraz dalsze monitorowanie osiągnięć tych laboratoriów,
 • określenie cech charakterystycznych metody badawczej w określonych warunkach akustycznych,
 • identyfikowanie problemów w laboratoriach pomiarowych,
 • prezentacja precyzji badań osiągniętej w poszczególnych rundach porównań.

  Część badawcza porównań międzylaboratoryjnych pomiarów hałasu odbędzie się w siedzibie WSSE w Rzeszowie Oddział Laboratotyjny w Tarnobrzegu w podanych wyżej terminach w godzinach określonych indywidualnie dla każdego uczestniczącego w nich laboratorium. Uczestnicy przybywają z własną aparaturę pomiarową (posiadającą ważne potwierdzenie metrologiczne), własnym kalibratorem akustycznym i urządzeniem liczącym. W dn. 23 czerwca i 13 października odbędą się dodatkowo warsztaty szkoleniowe dla uczestników badań biegłości. Celem warsztatów jest m. in. przypomnienie podstawowych zasad wykonywania pomiarów hałasu, omówienie typowych błędów pomiarowych w świetle spostrzeżeń obserwatorów organizowanych przez nas porównań międzylaboratoryjnych, przedstawienie sposobów wykorzystania (w bieżącej praktyce laboratoryjnej uczestników porównań) informacji zawartych w raporcie z porównań, wprowadzenie w metody szacowania niepewności pomiarów hałasu na stanowiskach pracy, praktyczne szacowanie niepewności i ewentualnie konsultacje. W warsztatach będą również mogły brać udział osoby nieuczestniczące w badaniach biegłości.

  Celem zakwalifikowania należy przesłać wypełnioną kartę uczestnictwa (można elektronicznie na adres gospodarstwo@pis-tbg.one.pl - wzór w załączeniu), nie później niż do:
 • 10.06.2009 (celem uczestnictwa w Programie I),
 • 28.09.2009 (celem uczestnictwa w Programie II).
 • Następnie, w celu potwierdzenia oraz wyznaczenia dnia i godziny wykonania pomiarów należy skontaktować się telefonicznie z Laboratorium Hałasu i Wibracji w terminie od 10.06 (dot. Programu I) lub od 01.10.2009 (dot. Programu II), tel. (015) 823-44-38 lub 823-44-10 w. 139.
  Celem udogodnień organizacyjnych dla uczestników szkolenia, rezerwuje się wyłącznie dla nich możliwość ustalenia terminu badań wcześniej, tj. już od dn. 08.06 (dot. Programu I) i od 29.10.2009 (dot. Programu II)

  Koszt uczestnictwa w porównaniach wynosi:

 • w Programie I: 900 zł. + VAT
 • w Programie II: 700 zł. + VAT
 • w warsztatach szkoleniowych (uczestnictwo nieobowiązkowe, chętni powinny przysłać osobne zgłoszenie): 450 zł (uczestniczący w jednym z ww. programów badań: 350 zł.)


 • Te laboratoria, które uczestniczyły w organizowanych przez nas porównaniach w roku bieżącym i 2008 otrzymują 100 zł rabatu. Laboratoria delegujące 2 lub więcej zespoły pomiarowe otrzymują 200 zł rabatu (za każdy zespół). Organizator nie zapewnia noclegu ani wyżywienia, udziela natomiast pomocy w rezerwacji hotelu. Nr konta: 55 9434 0002 2001 1000 2004 0001 Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu.

  Informacji w zakresie organizacji porównań międzylaboratoryjnych udziela:
 • w zakresie merytorycznym oraz w zakresie ustalania dnia i godziny wykonania badań: personel Laboratorium Hałasu i Wibracji WSSE w Rzeszowie, tel. (015) 823-44-52 lub, 823-44-10,
 • w zakresie organizacyjnym i finansowym: personel Gospodarstwa Pomocniczego, tel. (015) 823-35-74.


 • W załączeniu karta uczestnictwa w porównaniach, program porównań międzylaboratoryjnych, karta uczestnictwa w warsztatach szkoleniowych.

  Program porównań międzylaboratoryjnych – czerwiec 2009 r.

  Program I Pomiar hałasu ustalonego

  Organizator programu Gospodarstwo Pomocnicze przy WSSE w Rzeszowie, ul. 1 Maja 5, 39-400 Tarnobrzeg; Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie - Dział Laboratoryjny w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 5, 39-400 Tarnobrzeg Tel: (15) 823-44-38; fax: (15) 823-44-52; e-mail: lhiw@pis-tbg.one.pl
  Koordynator programuinż. Dariusz Fugiel
  Charakter i cel programu badania biegłości1. Sprawdzenie biegłości laboratorium.
  2. Wyznaczenie cech charakteryzujących metodę badawczą w warunkach powtarzalności i odtwarzalności – gdy wielkością mierzoną jest poziom ciśnienia akustycznego – hałasu ustalonego o typowym widmie szerokopasmowym.
  UczestnictwoWszystkie akredytowane lub zainteresowane akredytacją laboratoria wykonujące pomiary hałasu w środowisku pracy (w tym laboratoria Higieny Pracy PIS)
  Rodzaj wybranego obiektu i rodzaj badań Równoważny poziom dźwięku A, maksymalny poziom dźwięku A i szczytowy poziom dźwięku C na stanowiskach pracy narażonych na hałas pochodzący od stabilnych źródeł dźwięku. Na każdym stanowisku należy wykonać pomiary powtórzone w warunkach powtarzalności.
  Sposób przygotowania i sprawdzenia obiektu badańPrzygotowano 2 stanowiska z obecną na nich imitacją pracownika narażonego na hałas::
  a) w pomieszczeniu technicznym z kilkoma źródłami dźwięku – w miejscu ekspozycji w polu akustycznym rozproszonym
  b) w pomieszczeniu ze źródłem punktowym - w miejscu ekspozycji w polu akustycznym fali bieżącej. Stabilność każdego ze źródeł hałasu sprawdzono rejestrując w ciągu kilkunastu godzin w sposób ciągły poziom emitowanego przez nie dźwięku, uzyskując odchylenie standardowe wartości LAeq i LAmax poniżej 0,07 dB.
  Informacje przekazywane uczestnikom Zawiadomienie i program badań (na etapie powiadamiania), wymagania dotyczące wykonywanych pomiarów (na etapie realizacji). Raport z badań biegłości zostanie wysłany w terminie do 3 miesięcy od daty realizacji.
  Data rozpoczęcia i zakończenia programu badań. Pomiary zostaną przeprowadzone w podanych w tytule terminach, w siedzibie WSSE w Rzeszowie Oddział Laboratoryjny w Tarnobrzegu. Raport z badań zostanie wysłany do 3 miesięcy od wykonania badań biegłości.
  Metoda badańPN-94/N-01307; PN-ISO 9612:2004
  Opis stosowanych metod statystycznych Do identyfikacji wartości odstających i wątpliwych: test Cochrana (dot. zmienności wewnątrzlaboratoryjnej) oraz test Grubbsa (dot. zmienności miedzylaboratoryjnej) i in. Z wyników pomiarów (w dB) uzyskanych przez poszczególne laboratoria xi, obliczona zostanie wartość średnia (przypisana) X, wartości odchyleń standardowych powtarzalności, międzylaboratoryjnego i odtwarzalności sR. Wartość przypisana X wyznaczona zostanie z wszystkich nie odrzuconych wyników pomiarów. Dla każdego z uczestników wyznaczone zostaną indywidualne (niejawne) wskaźniki osiągnięć Z’: gdzie: u(X) – niepewność wartości przypisanej wyznaczona przez organizatora.
  Podstawy metod stosowanych do oceny.Zgodnie z Załącznikiem A do Przewodnika ISO/IEC 43:1997. „Badanie biegłości przez porównania międzylaboratoryjne”. Oprócz współczynników Z’ (zmodyfikowanych, tzn. uwzględniających niepewność wyznaczenia wartości przypisanej) osiągniętych w pojedynczych pomiarach przy pojedynczych obiektach badanych (wg pkt. 2.1.4, pkt. 2.1.5.), wyznaczone zostaną powiązane wskaźniki osiągniętych rezultatów (zgodnie z pkt. A.3.1.c).
  Obserwatorzy oraz nadzór techniczny Jacek Krzemiński, mgr inż. Krzysztof Kulec, mgr inż. Piotr Książka, inż. Artur Stec
  Grupa doradcza Specjaliści i personel naukowy wiodących instytutów krajowych zajmujących się badaniami wibroakustycznymi lub prowadzeniem zaawansowanych analiz statystycznych
  Współpraca z KBN i UEKierownik Oddziału Laboratoryjnego w Tarnobrzegu WSSE w Rzeszowie: mgr Krzysztof Wójcik
  Weryfikacja wniosków dotyczących biegłości laboratoriów PIS Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie: lek. med. Szczepan Jędral  Program porównań międzylaboratoryjnych – październik 2009 r.

  Program II Pomiar hałasu cyklicznie zmiennego

  Organizator programu Gospodarstwo Pomocnicze przy WSSE w Rzeszowie, ul. 1 Maja 5, 39-400 Tarnobrzeg; Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie - Dział Laboratoryjny w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 5, 39-400 Tarnobrzeg Tel: (15) 823-44-38; fax: (15) 823-44-52; e-mail: lhiw@pis-tbg.one.pl
  Koordynator programuinż. Dariusz Fugiel
  Charakter i cel programu badania biegłości1. Sprawdzenie biegłości laboratorium.
  2. Wyznaczenie cech charakteryzujących metodę badawczą w warunkach powtarzalności i odtwarzalności – gdy wielkością mierzoną jest poziom ciśnienia akustycznego – hałasu cyklicznie zmiennego o typowym widmie szerokopasmowym.
  UczestnictwoWszystkie akredytowane lub zainteresowane akredytacją laboratoria wykonujące pomiary hałasu w środowisku pracy (w tym laboratoria Higieny Pracy PIS)
  Rodzaj wybranego obiektu i rodzaj badań Równoważny poziom dźwięku A, maksymalny poziom dźwięku A i szczytowy poziom dźwięku C na stanowiskach pracy narażonych na hałas pochodzący od stabilnych źródeł dźwięku. Na każdym stanowisku należy wykonać pomiary powtórzone w warunkach powtarzalności.
  Sposób przygotowania i sprawdzenia obiektu badańPrzygotowano 1 stanowisko z obecną imitacją pracownika narażonego na hałas w pomieszczeniu ze źródłem punktowym w miejscu ekspozycji w polu akustycznym o przeważającym udziale fali bieżącej Stabilność każdego ze źródeł hałasu sprawdzono rejestrując w ciągu kilkunastu godzin w sposób ciągły poziom emitowanego przez nie dźwięku, uzyskując odchylenie standardowe wartości LAeq i LAmax poniżej 0,1 dB.
  Informacje przekazywane uczestnikom Zawiadomienie i program badań (na etapie powiadamiania), wymagania dotyczące wykonywanych pomiarów (na etapie realizacji), raport z badań (po opracowaniu).
  Data rozpoczęcia i zakończenia programu badań. Pomiary zostaną przeprowadzone w podanych w tytule terminach, w siedzibie WSSE w Rzeszowie Oddział Laboratoryjny w Tarnobrzegu. Raport z badań zostanie wysłany do 3 miesięcy od wykonania badań biegłości.
  Metoda badańPN-94/N-01307; PN-ISO 9612:2004
  Opis stosowanych metod statystycznych Do identyfikacji wartości odstających i wątpliwych: test Cochrana (dot. zmienności wewnątrzlaboratoryjnej) oraz test Grubbsa (dot. zmienności miedzylaboratoryjnej) i in. Z wyników pomiarów (w dB) uzyskanych przez poszczególne laboratoria xi, obliczona zostanie wartość średnia (przypisana) X, wartości odchyleń standardowych powtarzalności, międzylaboratoryjnego i odtwarzalności sR. Wartość przypisana X wyznaczona zostanie z wszystkich nie odrzuconych wyników pomiarów. Dla każdego z uczestników wyznaczone zostaną indywidualne (niejawne) wskaźniki osiągnięć Z’: gdzie: u(X) – niepewność wartości przypisanej wyznaczona przez organizatora.
  Podstawy metod stosowanych do oceny.Zgodnie z Załącznikiem A do Przewodnika ISO/IEC 43:1997. „Badanie biegłości przez porównania międzylaboratoryjne”. Oprócz współczynników Z’ (zmodyfikowanych, tzn. uwzględniających niepewność wyznaczenia wartości przypisanej) osiągniętych w pojedynczych pomiarach przy pojedynczych obiektach badanych (wg pkt. 2.1.4, pkt. 2.1.5.), wyznaczone zostaną powiązane wskaźniki osiągniętych rezultatów (zgodnie z pkt. A.3.1.c).
  Obserwatorzy oraz nadzór techniczny Jacek Krzemiński, mgr inż. Krzysztof Kulec, mgr inż. Piotr Książka
  Grupa doradcza Specjaliści i personel naukowy wiodących instytutów krajowych zajmujących się badaniami wibroakustycznymi lub prowadzeniem zaawansowanych analiz statystycznych
  Współpraca z KBN i UEKierownik Oddziału Laboratoryjnego w Tarnobrzegu WSSE w Rzeszowie: mgr Krzysztof Wójcik
  Weryfikacja wniosków dotyczących biegłości laboratoriów PIS Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie: lek. med. Szczepan Jędral  Opracował: inż. Dariusz Fugiel Zatwierdził: Dyrektor WSSE w Rzeszowie ..................................................... ..................................................................


  KARTA UCZESTNICTWA W PORÓWNANIACH MIĘDZYLABORATORYJNYCH POMIARÓW HAŁASU NA STANOWISKACH PRACY

  organizowanych w dniach ……………………………………..

  Zgłaszam do udziału w (prosimy odpowiednio zaznaczyć):

  Programie nr I. Pomiar hałasu ustalonego,
  Programie nr II. Pomiar hałasu cyklicznie zmiennego

  Nazwa i adres klienta:

  …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. nr tel

  ……………………………..nr fax

  ………………………………………………. NIP

  ……………………………………….e-mail

  ...……………………………………………..

  Przewidywany wykonawca pomiarów (imię i nazwisko, stanowisko) ……………………...…...

  ……………………………………………………………………………………………………. Aparatura pomiarowa (producent, typ):

  miernik/analizator

  ………………………………… mikrofon

  .…………………………………. kalibrator ……………………………………………….…………………………………………

  Informacja gdzie i komu należy przekazać raport z badań:

  …………………………………………………………………………………………...……….. …………………………………………………………………………………………...………..

  Zobowiązuję się do dokonania wpłaty w kwocie określonej w zawiadomieniu na konto Gospodarstwa Pomocniczego przy WSSE z/s w Tarnobrzegu nr 55 9434 0002 2001 1000 2004 0001 w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem porównań.

  .................................................................... Data, podpis

  Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres:

  Gospodarstwo Pomocnicze przy
  WSSE Rzeszów z/s w Tarnobrzegu
  ul. 1-go Maja 5
  39 – 400 Tarnobrzeg


  e-mail: gospodarstwo@pis-tbg.one.pl

  Prosimy o nie przesyłanie kart faxem z uwagi na późniejsze problemy z odczytaniem zawartych w nich danych.

  Jednodniowe warsztaty szkoleniowe:

  "Praktyczne aspekty pomiarów oraz metody szacowania niepewności w badaniach hałasu w środowisku pracy"

  Program szkolenia


  Cele szkolenia:
  • przedstawienie zasad wykonywania pomiarów hałasu niezbędnych do ich prawidłowego przeprowadzenia oraz uzyskania zadowalających wyników w badaniach biegłości,
  • prezentacja i omówienie typowych błędów pomiarowych w świetle spostrzeżeń obserwatorów porównań międzylaboratoryjnych,
  • przedstawienie zagadnienia powtarzalności i odtwarzalności pomiarów akustycznych,
  • praktyczne wykorzystanie oszacowanych parametrów precyzji metody badawczej (podanych w raporcie z porównań międzylaboratoryjnych),
  • prezentacja i omówienie różnych metod szacowania niepewności pomiarów hałasu,
  • nabycie praktycznych umiejętności szacowania niepewności (w tym „in situ’ tj. w trakcie procesu pomiarowego) uzyskane przy rozwiązywaniu konkretnych przykładów obliczeniowych,
  • przedstawienie informacji nt. walidacji pomiarów hałasu wraz z propozycją protokołu z walidacji metody badań hałasu
  • informacje w związku z udziałem w bieżącej rundzie porównaniach międzylaboratoryjnych
  Uczestnicy szkolenia:Szkolenie przeznaczone dla pracowników laboratoriów badań środowiskowych wykonujących badania hałasu
  Organizator szkolenia:Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie oraz Gospodarstwo Pomocnicze przy WSSE Rzeszów z siedzibą w Tarnobrzegu
  Prowadzący szkolenie:Specjaliści WSSE w Rzeszowie, m.in.:
 • inż. Dariusz Fugiel (K-k Laboratorium Hałasu i Wibracji, koordynator porównań międzylaboratoryjnych w zakresie pomiarów hałasu),
 • mgr inż. Piotr Książka (K-k Jakości Laboratorium, audytor PCA).
 • Miejsce szkolenia:Planowana Sala narad Oddziału Laboratoryjnego w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 5, 39 – 400 Tarnobrzeg Organizator zastrzega sobie zmianę miejsca w zależności od ilości uczestników, o czym poinformuje do
  Czas organizacji szkolenia:26.06 i 13.10. 2009, godz. 1000 - 1600
  Materiały, które przywożą uczestnicyPN, kalkulator lub notebook
  Forma szkolenia oraz zakończenia kursu:Wykłady i warsztaty.


  Jednodniowe warsztaty szkoleniowe: "Praktyczne aspekty pomiarów oraz metody szacowania niepewności w badaniach hałasu w środowisku pracy"

  Program szkolenia:

  • Przypomnienie podstawowych zasad, niezbędnych do prawidłowego wykonywania pomiarów hałasu.
  • Omówienie typowych błędów pomiarowych w świetle spostrzeżeń obserwatorów porównań międzylaboratoryjnych.
  • Przedstawienie zagadnienia powtarzalności i odtwarzalności pomiarów akustycznych oraz praktyczne wykorzystanie oszacowanych parametrów.
  • Prezentacja i omówienie różnych metod szacowania niepewności pomiarów hałasu.
  • Walidacja pomiarów hałasu.


  • KARTA ZGŁOSZENIA na szkolenie :   w dniu …………. 2009 r. :
   ,,Praktyczne aspekty pomiarów oraz szacowanie niepewności w badaniach hałasu w środowisku pracy”

   FIRMA zgłaszająca:......................................................................................................

   ADRES:.........................................................................................................................

   ........................................................................................................................................ NAZWISKO I IMIĘ UCZESTNIKA

   1. ....................................................................

   2. ....................................................................

   Telefon : ...............................................

   Fax: ...............................................

   e-mail: ................................................

   NIP Firmy: ...........................................

   Czy uczestnik bierze udział w badaniach biegłości organizowanych w dniu następnym po szkoleniu? Tak , Nie

   PESEL uczestnika:

   1. ................................................................

   2. ................................................................

   Niniejszym upoważniamy do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu, jednocześnie oświadczamy, że jesteśmy płatnikami VAT.

   ................................................ .................................................. Główny Księgowy Dyrektor/ Prezes

   Kartę zgłoszenia prosimy przesłać na adres

   Gospodarstwo Pomocnicze przy WSSE w Rzeszowie
   z/s w Tarnobrzegu ul. 1-go Maja 5
   39 – 400 Tarnobrzeg
   tel/fax ( 0 15 ) 823 35 74
   e-mail: gospodarstwo@pis-tbg.one.pl
   Drukuj PDF
   wstecz Podziel się ze znajomymi

  Informacje dnia: Ekrany dotykowe bez problematycznego indu Świat atomów i cząsteczek Żyjemy w czasach multitożsamości Dlaczego Polki rzadziej jedzą mięso niż Polacy? Co 3 osoba dorosła zagrożona chorobami z powodu braku ruchu Cynk może pomóc chronić uprawy przed zmianami klimatu Ekrany dotykowe bez problematycznego indu Świat atomów i cząsteczek Żyjemy w czasach multitożsamości Dlaczego Polki rzadziej jedzą mięso niż Polacy? Co 3 osoba dorosła zagrożona chorobami z powodu braku ruchu Cynk może pomóc chronić uprawy przed zmianami klimatu Ekrany dotykowe bez problematycznego indu Świat atomów i cząsteczek Żyjemy w czasach multitożsamości Dlaczego Polki rzadziej jedzą mięso niż Polacy? Co 3 osoba dorosła zagrożona chorobami z powodu braku ruchu Cynk może pomóc chronić uprawy przed zmianami klimatu

  Partnerzy

  GoldenLine Fundacja Kobiety Nauki Job24 Obywatele Nauki NeuroSkoki Portal MaterialyInzynierskie.pl Uni Gdansk MULTITRAIN I MULTITRAIN II Nauki przyrodnicze KOŁO INZYNIERÓW PB ICHF PAN FUNDACJA JWP NEURONAUKA Mlodym Okiem Polski Instytut Rozwoju Biznesu Analityka Nauka w Polsce CITTRU - Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Akademia PAN Chemia i Biznes Farmacom Świat Chemii Forum Akademickie Biotechnologia     Bioszkolenia Geodezja Instytut Lotnictwa EuroLab

  Szanowny Czytelniku!

   
  25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.
   
  Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze strony internetowej Laboratoria.net w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych.

  Kto będzie administratorem Twoich danych?

  Administratorami Twoich danych będziemy my: Portal Laboratoria.net z siedzibą w Krakowie (Grupa INTS ul. Czerwone Maki 55/25 30-392 Kraków).

  O jakich danych mówimy?

  Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług w tym zapisywanych w plikach cookies.

  Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

  Przetwarzamy te dane w celach opisanych w polityce prywatności, między innymi aby:

  Komu możemy przekazać dane?

  Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

  Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

  Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw.

  Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

  Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz). Taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego administratorów jest tzw. uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych podmiotów trzecich będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

  Dlatego też proszę zaznacz przycisk "zgadzam się" jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez ze mnie z portalu *Laboratoria.net, udostępnianych zarówno w wersji "desktop", jak i "mobile", w tym także zbieranych w tzw. plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać.
   
  Więcej w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI
   

  Newsletter

  Zawsze aktualne informacje