Akceptuję
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności

Zamknij X
Dygestorium
Strona główna Start
Dodatkowy u góry
Labro na dole

Globalny System Zharmonizowany - Globally Harmonized System (GHS)


Aby zapewnić ochronę zdrowia ludzi i środowiska, w tym warstwy ozonowej oraz ułatwić światową wymianę handlową, w ramach struktury Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), opracowano ujednolicone kryteria klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin pod nazwą GHS (Globally Harmonized System - Globalny System Zharmonizowany). System GHS zawiera również ujednolicone zasady informowania o zagrożeniach stwarzanych przez chemikalia. Zasady te zawierają wymogi dotyczące oznakowania (etykiety) i kart charakterystyki.

Rozporządzenie wdrażające w państwach Unii Europejskiej (w tym w Polsce) system GHS zostało przyjęte przez Parlament Europejski i Radę w dniu 16 grudnia 2008 roku - rozporządzenie CLP.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE nr L 353 z 31 grudnia 2008 roku).

Klasyfikacja substancji niebezpiecznych i mieszanin (preparatów chemicznych) jest podstawą racjonalnej gospodarki tymi chemikaliami.

Podstawowe informacje GHS umieszczane na etykietach:

Piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia (załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008);
Hasła ostrzegawcze wskazujące na stopień zagrożenia informują czytającego o potencjalnym zagrożeniu. Wyróżnia się dwa poziomy:
                  a) „niebezpieczeństwo” oznacza hasło ostrzegawcze wskazujące na bardziej poważne kategorie zagrożeń;
                  b) „uwaga” oznacza hasło ostrzegawcze wskazujące na kategorie zagrożeń niższego stopnia;

Zwroty określające rodzaj zagrożenia (załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008) są to oznaczenia rozpoczynające się w Tabeli 1.1 załącznika III rozporządzenia [1] od H200 a kończące się na H413, którym przypisane są określenia słowne;

Zwroty określające środki ostrożności (załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008);
Aktualizowanie informacji na etykietach, po każdej zmianie klasyfikacji i oznakowania substancji lub mieszaniny, należy do dostawców (Art.30 w/ w rozporządzenia). Jako „dostawcę” należy rozumieć każdego producenta, importera, dalszego użytkownika lub dystrybutora wprowadzającego do obrotu substancję w jej postaci własnej lub jako składnik mieszaniny, lub też mieszaninę (Art.2 w/ w rozporządzenia).

Chemikalia należy identyfikować stosując:

  • Nazwy IUPAC (Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej – światowy autorytet w dziedzinie nomenklatury i terminologii chemicznej);
  • Numery CAS (numer nadany substancji przez serwis naukowo-informacyjny Chemical Abstracts Servise);
  • Numer WE (oficjalny numer danej substancji w Unii Europejskiej, siedmiocyfrowy o strukturze typu XXX-XXX-X, obejmuje zarówno formę bezwodną jak i uwodnioną danej substancji) oznacza jeden z trzech numerów wymienionych poniżej [4],[Załącznik VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008]
  • Numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (European INventory of Existing Commercial Substances – EINECS) – jest to siedmiocyfrowy numer o strukturze XXX-XXX-X rozpoczynający się od liczby 200-001-8,
  • numer przypisany substancji na Europejskiej Liście Notyfikowanych Substancji Chemicznych (European LIst of Notified Chemical Substances –ELINCS) – jest to siedmiocyfrowy numer o strukturze XXX-XXX-X, rozpoczynający się od 400-010-9,
  • numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej „No-longer-polymers” (NLP) (dokument wydany przez Urząd Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej, 1997r., ISBN 92-827-8995-0) - jest to siedmiocyfrowy numer o strukturze XXX-XXX-X, rozpoczynający się od 500-001-0.
O zaklasyfikowaniu i oznakowaniu wprowadzanych do obrotu substancji zarejestrowanych lub stwarzających zagrożenie, należy powiadomić Europejską Agencję Chemikaliów (zwaną „Agencją”), która umieszcza je w wykazie zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania.

Do dnia 1 grudnia 2010r. substancje były klasyfikowane, oznakowane i pakowane zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG.

Do dnia 1 czerwca 2015r. mieszaniny są klasyfikowane, oznakowane i pakowane zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE.

Od dnia 1 grudnia 2010r. do dnia 1 czerwca 2015r. substancje są klasyfikowane zarówno zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG, jak i z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008r. Oznakowanie i pakowanie substancji w tym okresie przebiega zgodnie z w/w rozporządzeniem (WE).

Z dniem 1 czerwca 2015r. tracą moc dyrektywa 67/548/EWG i dyrektywa 1999/45/WE.

Definicje:

Substancja - oznacza pierwiastek chemiczny lub jego związki w stanie, w jakim występują w przyrodzie lub zostają uzyskane za pomocą procesu produkcyjnego, z wszelkimi dodatkami wymaganymi do zachowania ich trwałości oraz wszelkimi zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku zastosowanego procesu, wyłączając rozpuszczalniki, które można oddzielić bez wpływu na stabilność i skład substancji [2].
 
Preparat (mieszanina) - oznacza mieszaninę lub roztwór składający się z dwóch lub większej liczby substancji [2], [1].
 
Substancja niebezpieczna/ preparat niebezpieczny - w rozumieniu ustawy [2] oznacza substancje/ preparaty zaklasyfikowane co najmniej do jednej z podanych niżej piętnastu kategorii:

1) substancje i preparaty o właściwościach wybuchowych;
2) substancje i preparaty o właściwościach utleniających;
3) substancje i preparaty skrajnie łatwopalne;
4) substancje i preparaty wysoce łatwopalne;
5) substancje i preparaty łatwopalne;
6) substancje i preparaty bardzo toksyczne;
7) substancje i preparaty toksyczne;
8) substancje i preparaty szkodliwe;
9) substancje i preparaty żrące;
10) substancje i preparaty drażniące;
11) substancje i preparaty uczulające;
12) substancje i preparaty rakotwórcze;
13) substancje i preparaty mutagenne;
14) substancje i preparaty działające szkodliwie na rozrodczość;
15) substancje i preparaty niebezpieczne dla środowiska.
 

Autor: mgr Ewa Żarnowska-Jończyk
Źródło: http://www.swiatchemii.pl
Fot.: http://www.swiatchemii.pl
 

Literatura:

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE nr L 353 z 31 grudnia 2008 roku).
  2. Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych z dn. 11 stycznia 2001r., (Dz.U. 2001 Nr 11, poz.84 (z późniejszymi zmianami).
  3. Rozporządzenie (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.Urz. UE nr L 136 z 29 maja 2007 roku).
  4. Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi, tom II Klasyfikacja, oznakowanie, standardy emisji, recykling, karty charakterystyk, zarządzanie, praca zbiorowa pod redakcją Adama Tabora, Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Kraków 2005.Tagi: GHS, Globally Harmonized System, klasyfikacja, oznakowanie, substancja, mieszanina, lab, laboratorium, laboratoria, Globalny System Zharmonizowany
Drukuj PDF
wstecz Podziel się ze znajomymi

Informacje dnia: Ekrany dotykowe bez problematycznego indu Świat atomów i cząsteczek Żyjemy w czasach multitożsamości Dlaczego Polki rzadziej jedzą mięso niż Polacy? Co 3 osoba dorosła zagrożona chorobami z powodu braku ruchu Cynk może pomóc chronić uprawy przed zmianami klimatu Ekrany dotykowe bez problematycznego indu Świat atomów i cząsteczek Żyjemy w czasach multitożsamości Dlaczego Polki rzadziej jedzą mięso niż Polacy? Co 3 osoba dorosła zagrożona chorobami z powodu braku ruchu Cynk może pomóc chronić uprawy przed zmianami klimatu Ekrany dotykowe bez problematycznego indu Świat atomów i cząsteczek Żyjemy w czasach multitożsamości Dlaczego Polki rzadziej jedzą mięso niż Polacy? Co 3 osoba dorosła zagrożona chorobami z powodu braku ruchu Cynk może pomóc chronić uprawy przed zmianami klimatu

Partnerzy

GoldenLine Fundacja Kobiety Nauki Job24 Obywatele Nauki NeuroSkoki Portal MaterialyInzynierskie.pl Uni Gdansk MULTITRAIN I MULTITRAIN II Nauki przyrodnicze KOŁO INZYNIERÓW PB ICHF PAN FUNDACJA JWP NEURONAUKA Mlodym Okiem Polski Instytut Rozwoju Biznesu Analityka Nauka w Polsce CITTRU - Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Akademia PAN Chemia i Biznes Farmacom Świat Chemii Forum Akademickie Biotechnologia     Bioszkolenia Geodezja Instytut Lotnictwa EuroLab

Szanowny Czytelniku!

 
25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.
 
Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze strony internetowej Laboratoria.net w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych.

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorami Twoich danych będziemy my: Portal Laboratoria.net z siedzibą w Krakowie (Grupa INTS ul. Czerwone Maki 55/25 30-392 Kraków).

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług w tym zapisywanych w plikach cookies.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Przetwarzamy te dane w celach opisanych w polityce prywatności, między innymi aby:

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz). Taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego administratorów jest tzw. uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych podmiotów trzecich będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

Dlatego też proszę zaznacz przycisk "zgadzam się" jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez ze mnie z portalu *Laboratoria.net, udostępnianych zarówno w wersji "desktop", jak i "mobile", w tym także zbieranych w tzw. plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać.
 
Więcej w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI
 

Newsletter

Zawsze aktualne informacje