Akceptuję
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności

Zamknij X
Reklama3
Strona główna Szkolenia
Dodatkowy na dole

Szkolenia

Chromatografia jonowa (IC). Rozwiązywanie problemów. Interpretacja wyników- Warszawa, wrzesień
11-09-2019

Chromatografia jonowa (IC). Rozwiązywanie problemów. Interpretacja wyników- Warszawa, wrzesień

Termin: 11.09.2019 r. (8 h dydaktycznych)
Miejsce: Warszawa
--->Program szkolenia:
Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

Podstawy chromatografii cieczowej i chromatografii jonowej:
rodzaje chromatografii cieczowej
fizyko-chemiczne podstawy chromatografii cieczowej
mechanizm rozdzielenia; współczynnik podziału; pojęcie półki teoretycznej
detektory stosowane w chromatografii ze szczególnym uwzględnieniem detektorów konduktometrycznych stosowanych w chromatografii jonowej
wielkości retencyjne: czas retencji, czas martwy, współczynnik retencji, współczynnik selektywności, rozdzielczość
rodzaje faz stacjonarnych dobór kolumny chromatograficznej do zadania analitycznego;
wpływ różnych parametrów na czasy retencji
Chromatografia jonowa jedno i dwukolumnowa
Optymalizacja metody rozdzielania (dobór kolumny, eluentu detektora)
Omówienie problemów związanych z rozdzielaniem metodą chromatografii cieczowej
Warsztaty obliczeniowe: rozwiązywanie zagadnień związanych z rozdzielaniem chromatograficznym i detekcją, obliczenia przewodności jonów, co pozwala na określenie czy będą widoczne sygnały przy detekcji konduktometrycznej

Do zajęć niezbędne są kalkulatory z funkcją logarytmów.

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Szacowanie niepewności w badaniach mikrobiologicznych z uwzględnieniem aktualnych wymagań akredytacyjnych - Warszawa, wrzesień
11-09-2019

Szacowanie niepewności w badaniach mikrobiologicznych z uwzględnieniem aktualnych wymagań akredytacyjnych - Warszawa, wrzesień

Termin: 11.09.2019 r. (8 h dydaktycznych)
Miejsce: Warszawa
--->Program szkolenia:
Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

Omówienie wymaganej dokumentacji stosowanej do szacowania niepewności metod mikrobiologicznych jakościowych, ilościowych:

- statystyka w szacowaniu niepewności

- definicje stosowane przy szacowaniu niepewności

- określenie źródeł niepewności

-szacowanie niepewności standardowej typu A, metodą bezpośredniego oznaczenia złożonego udziału pochodzącego od kilku źródeł

- tworzenie diagramu przyczyn i skutków (metody ilościowe i jakościowe) w celu przeprowadzenia identyfikacji i analizy źródeł niepewności

- niepewność rozszerzona

- obliczanie niepewności całkowitej, metoda szacowania pojedynczych źródeł

- szacowanie niepewności na podstawie wyników uzyskanych w badaniach biegłości i międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych

Metody jakościowe - wyznaczanie niepewności na poziomie granicy wykrywalności (niepewność inoculum)

- obliczanie procentu fałszywych wyników (metody jakościowe)

Wyrażanie niepewności w sprawozdaniach z badań
Podejmowanie decyzji o zgodności z wymaganiami
Dyskusja

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Warsztaty komputerowe technik statystycznych. Ekspert walidacji metod analitycznych i szacowania niepewności pomiarów. Wyznaczanie krzywych kalibracyjnych - Warszawa, wrzesień
11-09-2019

Warsztaty komputerowe technik statystycznych. Ekspert walidacji metod analitycznych i szacowania niepewności pomiarów. Wyznaczanie krzywych kalibracyjnych - Warszawa, wrzesień

Termin: 11 - 12.09.2019 r. (16 h dydaktycznych)
Miejsce: Warszawa
--->Program szkolenia:
Uczestnicy proszeni są o wzięcie laptopów.
Dzień pierwszy:
Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

Przegląd podstawowych metod i narzędzi statystycznych stosowanych w laboratoriach.
Metody statystyczne w procesie walidacji metod pomiarowych.
Parametry walidacyjne.
Analiza danych doświadczalnych: skale pomiarowe, formy prezentowania danych, parametry statystyczne (klasyczne i pozycyjne) oraz ich interpretacja, przeznaczenie i właściwości. Rozkłady prawdopodobieństwa – przykłady.
Funkcja gęstości i dystrybuanta - interpretacja.
Rozkład Gaussa: postać ogólna i standaryzowana właściwości rozkładu, zastosowania, ograniczenia.
Rozkład t-Studenta: właściwości i zastosowania. Przykłady innych rozkładów stosowanych przy szacowaniu niepewności.
Ćwiczenia z zakresu przetwarzania i prezentowania danych laboratoryjnych przy użyciu programu Excel: wyznaczanie parametrów statystycznych na podstawie danych źródłowych i pogrupowanych (wartości średnie, dominanta, mediana, kwartyle, percentyle, odchylenie standardowe, błąd standardowy, odchylenie przeciętne, IQR, odchylenie ćwiartkowe, kurtoza, skośność); tworzenie histogramów liczebności i krzywych kumulacyjnych oraz innych wykresów obrazujących rozkład wyników; metody wykrywania wartości odstających; eksperymenty symulacyjne dotyczące sumowania danych empirycznych o różnych rozkładach

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Dzień drugi:
Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

Niepewność pomiarów bezpośrednich i pośrednich – źródła niepewności, poziom ufności, interpretacja niepewności rozszerzonej.
Wpływ niepewności pomiaru na ocenę zgodności z wymaganiami.
Charakterystyka metod A i B szacowania składowych niepewności standardowych. Wyznaczanie niepewności standardowej złożonej w pomiarach.
Szacowanie niepewności metodą A oraz B.
Kompozycja rozkładów.
Wyznaczenie wartości współczynnika rozszerzenia k sposobem uproszczonym oraz z użyciem wzorów Welcha-Satterthwaite'a.
Propagacja niepewności w pomiarach pośrednich.
Wyznaczanie niepewności wyniku analizy metodą klasyczną oraz numeryczną.
Przypadki szczególne – możliwości uproszczenia obliczeń.
Technika tworzenia bilansu niepewności.
Obliczanie niepewności w arkuszach kalkulacyjnych.
Ćwiczenia: Opracowanie stabelaryzowanego bilansu niepewności i analiza możliwości zmniejszenia niepewności całkowitej. Wyznaczanie krzywych kalibracyjnych – zależności matematyczne i automatyzacja obliczeń w Excelu. Znaczenie rozłożenia punktów wzorcowania, dobór postaci matematycznej krzywej kalibracyjnej, wyznaczenie jej współczynników i ocena ich istotności statystycznej. Współczynniki korelacji i determinacji, resztkowe odchylenie standardowe. Wyznaczenie przedziału ufności dla krzywej kalibracyjnej, niepewności pomiarów związanych ze stosowaniem krzywej kalibracji oraz granic LOD i LOQ. Ćwiczenia praktyczne z zakresu wyznaczania krzywych kalibracyjnych i ich wykorzystania w procesie walidacji metody.

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Szacowanie niepewności pomiaru
11-09-2019

Szacowanie niepewności pomiaru

Lokalizacja: W siedzibie Państwa laboratorium

1. Szacowanie niepewności metody badawczej
· Niepewność standardowa (niepewność typu A, niepewność typu B),
· Niepewność złożona, niepewność względna,
· Niepewność rozszerzona,
· Akceptowalna maksymalna niepewność pomiarowa;
2. Szacowanie niepewności związanej z etapem pobierania próbki
· Planowanie ilości matryc, ilości próbek, ilości powtórzeń
· Przykłady obliczeniowe
3. Wykorzystywanie informacji o niepewności metody w ocenie zgodności
· Ustalanie zasady decyzyjnej
· Przykłady obliczeniowe

Kurs auditora wewnętrznego. Auditowanie systemu zarządzania w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02. - Warszawa, wrzesień
11-09-2019

Kurs auditora wewnętrznego. Auditowanie systemu zarządzania w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02. - Warszawa, wrzesień

Termin: 11 - 12.09.2019 r. (16 h dydaktycznych)
Miejsce: Warszawa
--->Program szkolenia:

Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 dotyczące auditów wewnętrznych,
Podstawowe terminy związane z systemami zarządzania i ich audytowaniem,
Wytyczne normy ISO 19011 dotyczące opracowania i zarządzania programem auditów,
Audity wewnętrzne w laboratorium:
zasady auditowania,
działania audytowe,
zbieranie i weryfikowanie informacji,
techniki audytowania.
Praktyczne przykłady i zadania - ocena niezgodności,
Przedstawianie wyników auditu:
zasady przedstawiania wyników auditów,
niezgodności, wnioski i przedstawianie wyników auditu,
raport z auditu,
Auditorzy wewnętrzni w Laboratorium:
auditorzy – kwalifikacje,
rola i zadania auditora wiodącego i innych uczestników auditu,
cechy osobowe; zachowania,
komunikacja z audytowanym,
relacje auditorzy – auditowani,
Praktyczne przykłady i ćwiczenia:
ćwiczenia formułowania niezgodności,
auditowanie wybranych elementów system zarządzania,
omówienie i interpretacja wybranych wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02.

Pobieranie próbek powietrza w środowisku pracy. Badanie zapylenia. Ocena narażenia zawodowego na pyły i czynniki chemiczne w świetle aktualnych wymagań przepisówMRP i PS  prawa oraz Rozp. z dnia 12 czerwca 2018 r.- Warszawa, wrzesień
11-09-2019

Pobieranie próbek powietrza w środowisku pracy. Badanie zapylenia. Ocena narażenia zawodowego na pyły i czynniki chemiczne w świetle aktualnych wymagań przepisówMRP i PS prawa oraz Rozp. z dnia 12 czerwca 2018 r.- Warszawa, wrzesień

Termin: 11 - 12.09.2019 r. (16 h dydaktycznych)
Miejsce: Warszawa
--->Program szkolenia:
Dzień pierwszy:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

Zasady pobierania próbek powietrza w celu oceny narażenia stanowisk pracy na czynniki chemiczne i pyły,
Podstawowe pojęcia i definicje – podział pyłu na frakcje i proces oddychania, głowice do pobierania poszczególnych frakcji, sorbenty i roztwory pochłaniające,
Wymagania metodyczne dotyczące pobierania próbek powietrza w celu oznaczenia czynników chemicznych oraz poszczególnych frakcji pyłów,
Wymagania metodyczne dotyczące wykonywania oznaczenia stężenia pyłów – frakcja wdychalna, frakcja respirabilna,
Aktualne wymagania przepisów prawa oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r- wymagania normatywne dotyczące pyłów i czynników chemicznych w środowisku pracy,
Wyposażenie pomiarowe i jej przygotowanie – wzorcowanie i sprawdzanie przyrządów pomiarowych, przegląd świadectw wzorcowania, sprawdzanie aspiratorów, pomiar temperatury i ciśnienia powietrza.

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Dzień drugi:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

Wyznaczanie niepewności pobierania próbek powietrza – składowe niepewności,
Wyznaczanie niepewności metody oznaczania stężenia zapylenia – budżet niepewności, wyprowadzenie wzoru na niepewność wskaźnika narażenia,
Potwierdzenie metod badawczych zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005,
Przedstawianie wyników badań i ocena zgodności z wartościami dopuszczalnymi – wskaźnik narażenia,
Wymagania dokumentu DAB-07 w obszarze badania środowiska pracy,
Dyskusja, omówienie przykładów i indywidualnych problemów przedstawionych przez słuchaczy.

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Informacje dnia: Sztuczna inteligencja może wspomóc leczenie uzależnienia od alkoholu Test krwi, który potrafi przewidzieć, czy umrzemy w ciągu najbliższych 5-10 lat Sok z granatu chroni mózg płodu Malarię można wyeliminować, ale będzie to kosztowało Zawał serca: jak udzielić pomocy? Węgiel brunatny kontra wirusy Sztuczna inteligencja może wspomóc leczenie uzależnienia od alkoholu Test krwi, który potrafi przewidzieć, czy umrzemy w ciągu najbliższych 5-10 lat Sok z granatu chroni mózg płodu Malarię można wyeliminować, ale będzie to kosztowało Zawał serca: jak udzielić pomocy? Węgiel brunatny kontra wirusy Sztuczna inteligencja może wspomóc leczenie uzależnienia od alkoholu Test krwi, który potrafi przewidzieć, czy umrzemy w ciągu najbliższych 5-10 lat Sok z granatu chroni mózg płodu Malarię można wyeliminować, ale będzie to kosztowało Zawał serca: jak udzielić pomocy? Węgiel brunatny kontra wirusy

Partnerzy

GoldenLine Fundacja Kobiety Nauki Job24 Obywatele Nauki NeuroSkoki Portal MaterialyInzynierskie.pl Uni Gdansk MULTITRAIN I MULTITRAIN II Nauki przyrodnicze KOŁO INZYNIERÓW PB ICHF PAN FUNDACJA JWP NEURONAUKA Mlodym Okiem Polski Instytut Rozwoju Biznesu Analityka Nauka w Polsce CITTRU - Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Akademia PAN Chemia i Biznes Farmacom Świat Chemii Forum Akademickie Biotechnologia     Geodezja Instytut Lotnictwa EuroLab

Szanowny Czytelniku!

 
25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.
 
Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze strony internetowej Laboratoria.net w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych.

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorami Twoich danych będziemy my: Portal Laboratoria.net z siedzibą w Krakowie (Grupa INTS ul. Czerwone Maki 55/25 30-392 Kraków).

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług w tym zapisywanych w plikach cookies.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Przetwarzamy te dane w celach opisanych w polityce prywatności, między innymi aby:

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz). Taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego administratorów jest tzw. uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych podmiotów trzecich będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

Dlatego też proszę zaznacz przycisk "zgadzam się" jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez ze mnie z portalu *Laboratoria.net, udostępnianych zarówno w wersji "desktop", jak i "mobile", w tym także zbieranych w tzw. plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać.
 
Więcej w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI
 

Newsletter

Zawsze aktualne informacje