Akceptuję
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności

Zamknij X
Reklama4
Strona główna Szkolenia
Dodatkowy na dole

Dodatkowy u góry

Szkolenia

Doskonalenie kompetencji audytorskich w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - Katowice, listopad
20-11-2019

Doskonalenie kompetencji audytorskich w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - Katowice, listopad

Termin: 20.11.2019 r. (8 h dydaktycznych)
Miejsce: Katowice
--->Program szkolenia:

Podstawowe pojęcia dotyczące procesu zarządzania auditami wewnętrznymi w organizacji- przypomnienie wymagań normy.
(PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02; PN-EN ISO 19011) oraz dokumentów powiązanych,
Audit wewnętrzny jako proces,
Audit wewnętrzny – teoria i praktyka:
planowanie i przygotowanie auditu wewnętrznego,
zasady prowadzenia i przebiegu procesu auditowego,
techniki auditowania,
dowody i tropy auditowe,
dokumentowanie wyników auditu,
Niezgodność / spostrzeżenie – definicje, przykłady oraz różnice między niezgodnością a spostrzeżeniem,
Formułowanie niezgodności i spostrzeżeń – warsztaty,
Ocena niezgodności i spostrzeżeń oparta na ryzyku,
Podejmowanie skutecznych działań korygujących,
Wykorzystanie oceny ryzyka w algorytmie postępowania z działaniami korygującymi,
Warunki zapewnienia skuteczności auditów wewnętrznych,
Kompetencje auditorów wewnętrznych,
Ocena kompetencji personelu zaangażowanego w proces audytowania,
Formy doskonalenia procesu zarządzania auditami wewnętrznymi w organizacji,
Wykorzystanie auditów wewnętrznych w procesie doskonalenia systemu zarządzania,
Przykłady trudnych sytuacji auditowych, ćwiczenia z aktywizacją uczestników.

Pobieranie próbek powietrza w środowisku pracy. Badanie zapylenia. Ocena narażenia zawodowego na pyły i czynniki chemiczne w świetle aktualnych wymagań przepisów prawa oraz Rozp. MRP i PS z dnia 12 czerwca 2018 r.- Katowice, listopad
20-11-2019

Pobieranie próbek powietrza w środowisku pracy. Badanie zapylenia. Ocena narażenia zawodowego na pyły i czynniki chemiczne w świetle aktualnych wymagań przepisów prawa oraz Rozp. MRP i PS z dnia 12 czerwca 2018 r.- Katowice, listopad

Termin: 20.11.2019 r. (8 h dydaktycznych)
Miejsce: Katowice
--->Program szkolenia:
Dzień pierwszy:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

Zasady pobierania próbek powietrza w celu oceny narażenia stanowisk pracy na czynniki chemiczne i pyły,
Podstawowe pojęcia i definicje – podział pyłu na frakcje i proces oddychania, głowice do pobierania poszczególnych frakcji, sorbenty i roztwory pochłaniające,
Wymagania metodyczne dotyczące pobierania próbek powietrza w celu oznaczenia czynników chemicznych oraz poszczególnych frakcji pyłów,
Wymagania metodyczne dotyczące wykonywania oznaczenia stężenia pyłów – frakcja wdychalna, frakcja respirabilna,
Aktualne wymagania przepisów prawa oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r- wymagania normatywne dotyczące pyłów i czynników chemicznych w środowisku pracy,
Wyposażenie pomiarowe i jej przygotowanie – wzorcowanie i sprawdzanie przyrządów pomiarowych, przegląd świadectw wzorcowania, sprawdzanie aspiratorów, pomiar temperatury i ciśnienia powietrza.
Wyznaczanie niepewności pobierania próbek powietrza – składowe niepewności,
Wyznaczanie niepewności metody oznaczania stężenia zapylenia – budżet niepewności, wyprowadzenie wzoru na niepewność wskaźnika narażenia,
Potwierdzenie metod badawczych zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005,
Przedstawianie wyników badań i ocena zgodności z wartościami dopuszczalnymi – wskaźnik narażenia,
Wymagania dokumentu DAB-07 w obszarze badania środowiska pracy,
Dyskusja, omówienie przykładów i indywidualnych problemów przedstawionych przez słuchaczy.

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

ASA - absorpcyjna spektrometria atomowa z atomizacją w płomieniu (FAAS), w piecu grafitowym (GFAAS) oraz z generowaniem wodorków (HGAAS) i generowaniem zimnych par (CVAAS). Doskonalenie kompetencji technicznych. - Zakopane, Listopad
20-11-2019

ASA - absorpcyjna spektrometria atomowa z atomizacją w płomieniu (FAAS), w piecu grafitowym (GFAAS) oraz z generowaniem wodorków (HGAAS) i generowaniem zimnych par (CVAAS). Doskonalenie kompetencji technicznych. - Zakopane, Listopad

Termin: 20 - 22.11.2019 r. (21 h dydaktycznych)
Miejsce: Zakopane
--->Program szkolenia:

Podstawy teoretyczne i możliwości analityczne płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)
podstawowe pojęcia w technice FAAS, układ pomiarowy, kalibracja spektrometru, rodzaje płomienia stosowane w technice FAAS, oznaczane pierwiastki, granice oznaczalności, rodzaje mierzonych próbek i ich przygotowanie, porównanie z innymi metodami analitycznymi (GFAAS,
ICP-OES i ICP-MS).
Interferencje występujące podczas pracy metodą FAAS
rodzaje interferencji i przyczyny ich występowania, sposoby eliminacji interferencji, problemy pojawiające się podczas eliminacji interferencji; Źródła błędów w technice FAAS
Podstawy i metodyka techniki bezpłomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (GFAAS)
podstawowe definicje w technice GFAAS, omówienie układu pomiarowego (źródło światła, atomizer, układ optyczny, rejestrator), optymalizacja parametrów pomiarowych, ustalenie zakresu i liniowości krzywych kalibracyjnych, przygotowanie i przechowywanie roztworów kalibracyjnych, wyznaczenie granic wykrywalności i oznaczalności w omawianej technice.
Interferencje występujące w technice GFAAS
interferencje spektralne, interferencje niespektralne, przedstawienie sposobów eliminacji występujących interferencji;
Zastosowanie modyfikatorów matrycy przy atomizacji w piecu grafitowym
rodzaje modyfikatorów, zasada działania modyfikatorów, sposoby wprowadzania modyfikatorów.
Podstawy i metodyka techniki absorpcyjnej spektrometrii atomowej
z generowaniem wodorków (HGAAS) i generowaniem zimnych par (CVAAS)
podstawowe definicje w technikach HGAAS i CVAAS, omówienie układu pomiarowego (źródło światła, atomizer, układ optyczny, rejestrator), optymalizacja parametrów pomiarowych, ustalenie zakresu i liniowości krzywych kalibracyjnych, przygotowanie i przechowywanie roztworów kalibracyjnych, przygotowanie próbek do badań, wyznaczenie granic wykrywalności i oznaczalności w omawianych technikach.
Interferencje występujące w technikach: HGAAS i CVAAS oraz sposoby ich eliminacji
Zapewnienie jakości wyników w technice absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Walidacja metod absorpcyjnej spektrometrii atomowej z uwzględnieniem szacowania niepewności

Dostosowanie dokumentacji w laboratorium zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Warsztaty. - Zakopane, listopad
20-11-2019

Dostosowanie dokumentacji w laboratorium zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Warsztaty. - Zakopane, listopad

Termin: 20 - 22.11.2019 r. (21 h dydaktycznych)
Miejsce: Zakopane
--->Program szkolenia:

Struktura normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,
Zasadnicze różnice w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025:2005,
Nowy układ normy i jego wpływ na dokumentacje systemu zarządzania – elementy wymagające zmian w dokumentacji systemu zarzadzania,
Organizacja zorientowana na procesy:
definicja procesu,
właściciel i użytkownicy procesu,
wejścia, wyjścia procesu,
rodzaje procesów,
podejście procesowe – identyfikacja, wzajemne oddziaływanie i zarządzanie procesami.
Monitorowanie i pomiary procesów – rodzaje wskaźników oceny jakościowej procesów,
Graficzna prezentacja procesów w Laboratorium - metody mapowania procesów,
Omówienie kluczowych procesów Laboratorium – zajęcia warsztatowe na podstawie praktycznych przykładów,
Proces badania według pkt. 7 normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 obejmujący:
przegląd zapytań ofert i kontraktów,
wybór, weryfikacja i walidacja metod,
pobieranie próbek,
postępowanie z obiektami badań lub wzorcowań,
zapisy techniczne,
szacowanie niepewności pomiaru,
monitorowanie jakości wyników,
przedstawianie wyników,
skargi,
zarzadzanie pracą niezgodną z wymaganiami,
nadzorowanie danych– zarządzanie informacją,
Korzyściprocesowej struktury organizacji,
Działania dotyczące ryzyka oraz możliwości według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,
Analiza ryzyka w systemie zarządzania jakością,
Ryzyko w ujęciu normatywnym,
Podejście oparte na ryzyku i możliwościach,
Klasyfikacja oraz obszary ryzyka,
Projekt wdrożenia elementów zarzadzania ryzykiem w Laboratorium,
Czynniki ryzyka w procesach laboratorium – zajęcia warsztatowe,
Metodyka procesu zarządzania ryzykiem obejmująca m.in.:
identyfikację oraz dokumentację czynników ryzyka,
analizę ryzyka (ocenę rodzajów ryzyka i identyfikację możliwych konsekwencji),
opracowanie sposobów reakcji na czynniki ryzyka,
kontrolę podejmowanych przedsięwzięć.
Formy dokumentowania procesu zarządzania ryzykiem w laboratorium – zajęcia warsztatowe,
Praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem w laboratorium,
Omówienie nowelizacji dokumentu DAB-07
Praktyczne przykłady, ćwiczenia z aktywizacją uczestników.

Techniczne aspekty wykonywania pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy - Zakopane, listopad
20-11-2019

Techniczne aspekty wykonywania pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy - Zakopane, listopad

Termin: 20 - 22.11.2019 r. (21 h dydaktycznych)
Miejsce: Zakopane
--->Program szkolenia:
Dzień pierwszy:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

Pomiar oświetlenie

Wyposażenie pomiarowe i jej przygotowanie – wzorcowanie i sprawdzanie przyrządów pomiarowych, przegląd świadectw wzorcowania,
Terminologia,
Metodologia wykonania pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy, wymagania normatywne,
Czynności wstępne – przygotowanie wyposażenia pomiarowego, warunki prowadzenia pomiarów oświetlenia elektrycznego,
Wykonanie badania natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy,
Obliczanie wyniku natężenia oświetlenia i równomierności, porównanie z wartością odniesienia i szacowanie niepewności pomiaru,
Przedstawianie wyników pomiarów natężenia oświetlenia i równomierności oraz niepewności pomiarów.

Pomiar mikroklimatu umiarkowanego, gorącego i zimnego

Wyposażenie pomiarowe i jej przygotowanie – wzorcowanie i sprawdzanie przyrządów pomiarowych, przegląd świadectw wzorcowania,
Terminologia – omówienie wskaźników właściwych dla poszczególnych środowisk termicznych,
Metodologia wykonania pomiarów mikroklimatu umiarkowanego, gorącego i zimnego, wymagania normatywne oraz prawne,
Czynności wstępne – przygotowanie wyposażenia pomiarowego, warunki prowadzenia pomiarów,
Ogólne warunki wykonywania pomiarów mikroklimatu umiarkowanego, gorącego i zimnego – wyznaczenie wskaźników charakteryzujących poszczególne środowiska termiczne,
Wykonanie pomiarów wskaźników właściwych dla mikroklimatu umiarkowanego, gorącego i zimnego,
Obliczanie wyniku i szacowanie niepewności pomiaru dla mikroklimatu umiarkowanego, gorącego i zimnego,
Porównanie wskaźników mikroklimatu umiarkowanego, gorącego i zimnego z wartościami odniesienia,
Przedstawianie wyników pomiarów mikroklimatu umiarkowanego, gorącego i zimnego oraz niepewności pomiarów.

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Dzień drugi:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

Pobieranie próbek i oznaczanie stężenia poszczególnych frakcji pyłu

Wyposażenie pomiarowe i jej przygotowanie – wzorcowanie i sprawdzanie przyrządów pomiarowych, przegląd świadectw wzorcowania, sprawdzanie aspiratorów, pomiar temperatury i ciśnienia powietrza
Zasady pobierania próbek powietrza w celu oceny narażenia stanowisk pracy na czynniki chemiczne i pyłowe,
Wymagania metodyczne dotyczące pobierania próbek powietrza w celu oznaczenia czynników chemicznych oraz poszczególnych frakcji czynników pyłowych
Wymagania metodyczne dotyczące wykonywania oznaczenia stężenia czynników pyłowych – frakcja wdychalna, frakcja respirabilna
Aktualne wymagania przepisów prawa z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 12 czerwca 2018 r. - wymagania normatywne dotyczące frakcji pyłowych i czynników chemicznych w środowisku pracy
Wyznaczanie niepewności pobierania próbek powietrza – składowe niepewności
Wyznaczanie niepewności metody oznaczania stężenia czynników pyłowych – frakcja wdychalna, frakcja respirabilna – budżet niepewności, wyprowadzenie wzoru na niepewność wskaźnika narażenia

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Dzień trzeci:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

Pomiary drgań ogólnych i miejscowych

Wyposażenie pomiarowe i jej przygotowanie – wzorcowanie i sprawdzanie przyrządów pomiarowych,
Metodologia - chronologia wykonywanych czynności
Przygotowanie do pomiarów i ustalenie profilu ekspozycji
Wybór strategii pomiarowej
Przeprowadzenie pomiarów drgań mechanicznych o ogólnym działaniu na organizm człowieka oraz drgań przenoszonych przez kończyny górne:
Podział dnia nominalnego wg zadań
Szacowanie czasu ekspozycji
Czas trwania i liczba pomiarów drgań
Lokalizacja i mocowanie przetworników przyspieszenia
Wielkości wyznaczane
Obliczanie ekspozycji na drgania dla czynności trwających 30 minut i krócej
Obliczanie ekspozycji na drgania dla czynności trwających dłużej niż 30 minut
Źródła błędów podczas pomiaru drgań
Sprawdzanie przetwornika i analizatora drgań
Szacowanie niepewności pomiarów

Zakończenie szkolenia godz. 12.30

Walidacja metod badawczych i szacowanie niepewności w ujęciu procesowym zgodnie z wymaganiami nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w laboratorium analitycznym. Monitorowanie, identyfikacja i eliminacja źródeł błędów. Warsztaty komputerowe- Zakopane
20-11-2019

Walidacja metod badawczych i szacowanie niepewności w ujęciu procesowym zgodnie z wymaganiami nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w laboratorium analitycznym. Monitorowanie, identyfikacja i eliminacja źródeł błędów. Warsztaty komputerowe- Zakopane

Termin: 20 - 22.11.2019 r. (21 h dydaktycznych)
Miejsce: Zakopane
--->Program szkolenia:
Uczestników prosimy o zabranie ze sobą laptopów

Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 odnośnie walidacji metod badawczych, spójności pomiarowej i szacowania niepewności.
Walidacja metod badawczych: podstawowe definicje i wymagania.
Dokładność metody badawczej: techniki sprawdzania dokładności metody (wykorzystanie CRM lub RM, zastosowanie metody odniesienia, badanie odzysku, badania i porównania międzylaboratoryjne)
Powtarzalność i odtwarzalność metody badawczej: definicje, sposoby wyznaczania, granica powtarzalności i odtwarzalności; odtwarzalność wewnątrzlaboratoryjna.
Granica wykrywalności i oznaczalności: praktyczne sposoby wyznaczania dla różnych metod badawczych i technik.
Podstawowe techniki walidacji metod badawczych lub potwierdzania zdolności laboratorium do realizacji we własnych warunkach metody zwalidowanej.
Niepewność wyniku badania (pomiaru): definicje, niepewność standardowa, złożona niepewność standardowa, niepewność rozszerzona, współczynnik rozszerzenia, prawo propagacji niepewności – przydatne praktyczne wzory.
Źródła niepewności. Zasady konstruowania budżetu niepewności, zarządzanie niepewnością. Wykorzystanie niepewności przy interpretacji wyników badań (pomiarów).
Przykłady walidacji wybranych metod badawczych wraz z identyfikacją składowych niepewności i oszacowaniem niepewności wyniku badania.
Uczestnicy we współpracy z prowadzącym przygotują arkusze kalkulacyjne w środowisku Excela do walidacji i szacowania niepewności wybranych metod badawczych.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
lewybanner1
Informacje dnia: Korzystanie z ekranów a budowia mózgu u małych dzieci Rak skóry może mieć początek w mieszkach włosowych Zapalenia płuc u dzieci i seniorów najczęściej jesienią i zimą Kawa zwiększa wytrzymałość w sporcie Ruch w chorobie nowotworowej Smog podwyższa ciśnienie Korzystanie z ekranów a budowia mózgu u małych dzieci Rak skóry może mieć początek w mieszkach włosowych Zapalenia płuc u dzieci i seniorów najczęściej jesienią i zimą Kawa zwiększa wytrzymałość w sporcie Ruch w chorobie nowotworowej Smog podwyższa ciśnienie Korzystanie z ekranów a budowia mózgu u małych dzieci Rak skóry może mieć początek w mieszkach włosowych Zapalenia płuc u dzieci i seniorów najczęściej jesienią i zimą Kawa zwiększa wytrzymałość w sporcie Ruch w chorobie nowotworowej Smog podwyższa ciśnienie

Partnerzy

GoldenLine Fundacja Kobiety Nauki Job24 Obywatele Nauki NeuroSkoki Portal MaterialyInzynierskie.pl Uni Gdansk MULTITRAIN I MULTITRAIN II Nauki przyrodnicze KOŁO INZYNIERÓW PB ICHF PAN FUNDACJA JWP NEURONAUKA Mlodym Okiem Polski Instytut Rozwoju Biznesu Analityka Nauka w Polsce CITTRU - Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Akademia PAN Chemia i Biznes Farmacom Świat Chemii Forum Akademickie Biotechnologia     Geodezja Instytut Lotnictwa EuroLab

Szanowny Czytelniku!

 
25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.
 
Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze strony internetowej Laboratoria.net w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych.

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorami Twoich danych będziemy my: Portal Laboratoria.net z siedzibą w Krakowie (Grupa INTS ul. Czerwone Maki 55/25 30-392 Kraków).

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług w tym zapisywanych w plikach cookies.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Przetwarzamy te dane w celach opisanych w polityce prywatności, między innymi aby:

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz). Taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego administratorów jest tzw. uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych podmiotów trzecich będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

Dlatego też proszę zaznacz przycisk "zgadzam się" jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez ze mnie z portalu *Laboratoria.net, udostępnianych zarówno w wersji "desktop", jak i "mobile", w tym także zbieranych w tzw. plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać.
 
Więcej w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI
 

Newsletter

Zawsze aktualne informacje