Akceptuję
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności

Zamknij X
FMM
Strona główna EdukacjaKonkursy i granty
Dodatkowy u góry
Labro na dole

Program wspierania nauki FNP 2006

W ofercie Fundacji, obejmującej jak zwykle kilkanaście programów o charakterze konkursów, skierowanych do środowiska naukowego, znalazło się obecnie kilka nowych propozycji:

1) program POWROTY (Homing)-subsydia dla młodych uczonych powracających do kraju po zagranicznym stażu podoktorskim,
2) program FOCUS-subsydia dla uczonych będących na etapie tworzenia własnego zespołu badawczego,
3) program INNOWATOR-szkolenia i pomoc we wdrożeniach
4) program NOVUM (w miejsce dotychczasowego programu SUBIN)

1. W 2006 r. Fundacja rozpoczyna realizację programu Powroty (Homing), mającego na celu zachęcenie młodych polskich uczonych do powrotu do Polski i dynamizowanie rozwoju ich karier naukowych poprzez poprawienie im warunków pracy i wspieranie nawiązanej przez nich międzynarodowej współpracy naukowej.

Program adresowany jest do badaczy powracających z dłuższego (ponad 9 miesięcy) zagranicznego pobytu naukowego, którzy:

• znajdują się na wczesnym etapie kariery naukowej i posiadają co najmniej stopień naukowy doktora;
• pracuja naukowo za granicą albo przebywają na stażu zagranicznym i planują w ciągu 6 miesięcy powrót do kraju lub powróciły do niego nie dawniej niż 12 miesięcy przed upływem terminu przyjmowania wniosków;
• posiadają obywatelstwo polskie lub kartę stałego pobytu;
• są lub będą zatrudnione w chwili podpisania umowy subsydialnej z FNP w krajowych instytucjach, do których celów statutowych należy prowadzenie badań naukowych, przy czym preferowani będą kandydaci zatrudnieni w jednostce innej niż ta, w której uzyskali stopień doktora;
• podczas otrzymywania subsydium nie będą jednocześnie beneficjentami innych programów stypendialnych FNP (z wyjątkiem stypendium konferencyjnego). Fundacja zamierza przyznać w 2006 r. nie mniej niż 6 subsydiów, każde w wysokości co najmniej 50 000 zł rocznie. Subsydia zostaną przyznane na okres 2 lat, z możliwością przedłużenia o jeden rok.

Kwota przeznaczona przez FNP na subsydia powiększona zostanie o środki uzyskane przez nią z wpłat na działalność pożytku publicznego (1% odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych). Pozwoli to zwiększyć wysokość poszczególnych subsydiów. Zarówno subsydium, jak i jego przedłużenie przyznawane będzie na zasadach konkursowych. Podstawę oceny kandydata stanowią: dorobek naukowy (ze szczególnym uwzględnieniem publikacji będących rezultatem wyjazdu zagranicznego), projekt badawczy, który kandydat zamierza realizować w trakcie subsydium oraz plan finansowy wykorzystania subsydium.

Wniosek do programu powinien precyzować, w jaki sposób laureat będzie kontynuował współpracę z ośrodkiem, w którym przebywał na stażu i w jaki sposób przyczyni się to do rozwoju jego dalszej kariery naukowej.

Preferowani będą kandydaci, którzy mogą wykazać się pozyskaniem środków na współpracę z innego źródła (tzw. matching funds ). W związku z podpisaniem porozumienia pomiędzy FNP i Max Planck Gesellschaft, szczególnie zachęcamy do składania wniosków o subsydia osoby, które uzyskały już finansowanie w ramach programu MPG Partner Group. Kwota subsydium obejmuje imienne stypendium laureata oraz środki na kontynuację współpracy zagranicznej oraz na realizację projektu badawczego.

Ze środków subsydium można też finansować zakupy książek i czasopism, a także aparatury i materiałów niezbędnych do prowadzenia badań, ponadto koszty udziału w konferencjach, krótkie wyjazdy naukowe, organizowanie seminariów itp. Fundacja oczekuje od laureatów, oprócz aktywnej pracy naukowej, także działań na rzecz społecznego rozumienia i promocji nauki.

Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia. Wnioski należy składać w języku polskim i angielskim.

Informacje o subsydiach dostępne są u koordynatora programu,
Michała Pietrasa,
tel. (022) 845 95 21,
e-mail: michal.pietras@fnp.org.pl

2. Celem tego nowego programu jest wspieranie młodych badaczy posiadających liczący się dorobek naukowy w wybranej, corocznie określanej przez Fundację sferze badań naukowych, która w jej opinii ma szczególne znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego Polski. Wsparcie Fundacji ma umożliwić młodym uczonym podjęcie nowych, obiecujących i istotnych kierunków badań, a także zapewnić pomoc na pierwszym etapie budowania własnego zespołu naukowego.

W 2006 roku program skierowany jest do uczonych zajmujących się badaniami w zakresie modelowania matematycznego procesów biologicznych, niezależnie od uprawianej przez nich dyscypliny naukowej.

Osoby uczestniczące w konkursie powinny spełniać łącznie następujące warunki: • uzyskały stopień doktora nie dawniej niż 6 lat przed rokiem składania wniosku, a w chwili jego składania nie ukończyły jeszcze 37 lat (lub 39 lat w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych);

• są lub będą zatrudnione w chwili podpisania umowy subsydialnej z FNP w krajowych instytucjach, do których celów statutowych należy prowadzenie badań naukowych, przy czym preferowani będą kandydaci zatrudnieni w jednostce innej niż ta, w której uzyskali stopień doktora oraz tacy, którzy odbyli wcześniej zagraniczny staż podoktorski;

• zamierzają prowadzić (lub prowadzą nie dłużej niż 2 lata) samodzielny zespół naukowy;

• w trakcie pobierania subsydium nie będą jednocześnie beneficjentami innych programów stypendialnych FNP (z wyjątkiem stypendiów konferencyjnych).

Kandydaci powinni we wniosku określić plany badawcze, jakie zamierzają realizować wraz z prowadzonym przez siebie (lub tworzonym) zespołem naukowym, ponadto muszą przedstawić swój dotychczasowy dorobek naukowy udokumentowany publikacjami. Jednostka zatrudniająca lub zamierzająca zatrudnić kandydata powinna zapewnić mu warunki do samodzielnego prowadzenia badań naukowych określonych we wniosku. W procedurze konkursowej ocenie podlegać będzie zatem także jakość warunków pracy oferowanych kandydatowi przez tę jednostkę.

Na subsydium składają się:

- część stypendialna przeznaczona na imienne stypendium naukowe laureata oraz na stypendia dla współpracujących z nim doktorantów oraz młodych doktorów;
- część subwencyjna przeznaczona na finansowanie zakupów (aparatury, materiałów niezbędnych do prowadzenia badań, książek, czasopism itp.), podróży służbowych, wymiany osobowej z zagranicą, kosztów konferencji, wynagrodzeń za prace pomocnicze i techniczne wykonywane na podstawie umów zlecenia i o dzieło;
- środki przeznaczone na koszty administracyjne i techniczne, w tym na pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania (grantów, subwencji, stypendiów).

Corocznie Fundacja będzie przyznawać do pięciu subsydiów, wypłacanych przez trzy kolejne lata. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia tego okresu do 5 lat - pod warunkiem uzyskania przez laureata dodatkowego finansowania ze źródeł zewnętrznych (tj. spoza jednostki, w której jest zatrudniony).

Wysokość jednego subsydium wyniesie 240 000 zł. (80 000 zł rocznie).

Laureaci mają prawo ubiegać się w ramach niniejszego programu o dodatkowe środki finansowe (grant) na udoskonalenie warsztatu badawczego (poprzez zakupy aparatury, naprawę lub modernizację aparatury, modernizację pomieszczenia laboratorium). Suma środków przeznaczonych na granty w tej edycji programu wynosi 2 mln zł.

Zarówno subsydium, jak i grant będą przyznawane na zasadach konkursowych.
Termin składania wniosków upływa 15 października. Wnioski do konkursu należy składać w języku polskim i angielskim.

Informacje o programie dostępne są u koordynatora programu,
Tadeusza Pacholika, tel. (0 22) 845 95 10,
e-mail: tadeusz.pacholik@fnp.org.pl

3. Korzystając z wcześniejszych doświadczeń w zakresie wspierania transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej, Fundacja rozpoczyna od 2006 r. realizację nowego programu wspierającego wdrożenia innowacyjne, którego celem jest z jednej strony zaznajomienie naukowców z funkcjonowaniem mechanizmów rynkowych i zasadami działalności biznesowej, a z drugiej - pomoc doradcza i finansowa w przygotowaniu innowacyjnych projektów na wczesnym etapie komercjalizacji.

Nowy program skierowany jest do młodych uczonych - doktorantów i młodych doktorów, w wieku do 35 lat, zajmujących się dowolną dyscypliną naukową. O zakwalifikowaniu kandydata do programu decyduje pomysł przedsięwzięcia innowacyjnego bądź wynalazku przedstawiony przez niego we wniosku konkursowym. Brane będą pod uwagę przede wszystkim projekty dotyczące nowoczesnych technologii.

Program realizowany będzie w trzech etapach:

• I etap - Kwalifikacja (wybór) 20 - 25 projektów innowacyjnych (technologii lub usługi) spośród zgłoszonych do programu, najlepiej spełniających kryteria konkursu określone w założeniach, a następnie - zaproszenie ich autorów do udziału w intensywnym 2 - 4 miesięcznym praktycznym szkoleniu, obejmującym zasady i sposób prowadzenia działalności gospodarczej. Szkolenie zakończy się przygotowaniem przez jego uczestników biznesplanów realizacji (wdrożenia) zgłoszonych przez nich pomysłów.

• II etap - Dofinansowanie przez FNP realizacji kilku najlepszych projektów autorstwa uczestników kursu, zgodnie z przedstawionymi przez nich biznesplanami oraz pomoc finansowa i organizacyjna przy uruchomieniu przedsięwzięcia biznesowego.

• III etap - Skierowanie laureatów do zewnętrznych instytucji finansowych i pomoc w rozmowach i negocjacjach związanych z pozyskiwaniem dalszego finansowania wdrożeń.

UWAGA: W II i III etapie programu będą mogły wziąć udział także osoby nie uczestniczące w szkoleniu, lecz spełniające kryteria regulaminowe i posiadające wartościowe projekty wdrożeń oraz rekomendowane przez instytucje wsparcia biznesowego działające w środowisku naukowym (takie, jak inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne, centra transferu technologii itd.), z którymi Fundacja podpisze porozumienie o współpracy.
Termin składania wniosków do I etapu konkursu mija 15 maja.

Informacji o programie udziela prowadzący go:
Jakub Wojnarowski
tel. (022) 845 95 16,
e-mail: jakub.wojnarowski@fnp.org.pl

4. Wramach tego programu, który zastąpił realizowany w ubiegłych latach program subwencji interwencyjnych SUBIN, Fundacja udzielać będzie wsparcia finansowego wyjątkowym inicjatywom o istotnym znaczeniu dla nauki w Polsce, które nie mogą uzyskać dofinansowania z innych źródeł, a zarazem nie są objęte pozostałymi programami Fundacji. Dzięki programowi NOVUM Fundacja będzie mogła elastycznie i szybko reagować, w miarę swych możliwości finansowych, na różnorodne potrzeby nauki wykraczające poza zakres jej aktualnych programów. Zamiarem FNP jest przy tym udzielanie pomocy w tworzeniu nowej jakości w nauce, nie zaś w odtwarzaniu lub utrzymywaniu istniejącego stanu. Fundacja nie określa listy działań, które mogą zostać objęte programem, lecz rozpatruje indywidualnie każdy wniosek, oceniając go wszechstronnie pod kątem jego zasadności, walorów naukowych lub technicznych, a także z uwzględnieniem dorobku naukowego wnioskodawcy. Ważnym kryterium jest ponadto znaczenie danej inicjatywy dla środowiska oraz ranga naukowa aplikującego zespołu badawczego.

Przykładowe działania, których dofinansowanie przewiduje się w programie NOVUM obejmują:

• budowę nowej, oryginalnej aparatury badawczej niezbędnej do wykonania ściśle określonego projektu badawczego,
• niewielką modernizację bazy laboratoryjnej (dotyczy to jedynie sytuacji o charakterze interwencyjnym),
• krótkoterminowe wyjazdy zagraniczne lub krajowe w celu skorzystania z unikatowej aparatury badawczej,
• zapraszanie wybitnych uczonych zagranicznych na krótkie pobyty naukowe w Polsce.

Przykłady te nie ograniczają listy działań, jakie mogą być zgłaszane do programu. W porównaniu z praktyką znaną z programu SUBIN znacznie zmniejszony zostanie jednak zakres finansowania napraw aparatury badawczej.

Podobnie jak w innych programach, Fundacja wspomagać będzie w ramach NOVUM jedynie najlepsze zespoły naukowe. Zgłaszany wniosek nie może jednocześnie stać w sprzeczności z ogólnymi zasadami finansowania przyjętymi przez FNP.

Wnioski składać można w dowolnym terminie .

Informacje o programie uzyskać można u koordynatora programu,
Tadeusza Pacholika,
tel. (0 22) 845 95 10,
e-mail: tadeusz.pacholik@fnp.org.pl


Drukuj PDF
wstecz Podziel się ze znajomymi

Informacje dnia: 2 edycja Targów LABS EXPO za nami! Dbasz o serce? Zadbaj o psychikę! Muszę o siebie dbać, żeby się nie wypalić jako wolontariusz Walczymy z osamotnieniem chorych na raka dróg żółciowych Jazda na rolkach - Czy jest dobrym sportem? Kwasy humusowe z odzysku 2 edycja Targów LABS EXPO za nami! Dbasz o serce? Zadbaj o psychikę! Muszę o siebie dbać, żeby się nie wypalić jako wolontariusz Walczymy z osamotnieniem chorych na raka dróg żółciowych Jazda na rolkach - Czy jest dobrym sportem? Kwasy humusowe z odzysku 2 edycja Targów LABS EXPO za nami! Dbasz o serce? Zadbaj o psychikę! Muszę o siebie dbać, żeby się nie wypalić jako wolontariusz Walczymy z osamotnieniem chorych na raka dróg żółciowych Jazda na rolkach - Czy jest dobrym sportem? Kwasy humusowe z odzysku

Partnerzy

GoldenLine Fundacja Kobiety Nauki Job24 Obywatele Nauki NeuroSkoki Portal MaterialyInzynierskie.pl Uni Gdansk MULTITRAIN I MULTITRAIN II Nauki przyrodnicze KOŁO INZYNIERÓW PB ICHF PAN FUNDACJA JWP NEURONAUKA Mlodym Okiem Polski Instytut Rozwoju Biznesu Analityka Nauka w Polsce CITTRU - Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Akademia PAN Chemia i Biznes Farmacom Świat Chemii Forum Akademickie Biotechnologia     Bioszkolenia Geodezja Instytut Lotnictwa EuroLab

Szanowny Czytelniku!

 
25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.
 
Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze strony internetowej Laboratoria.net w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych.

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorami Twoich danych będziemy my: Portal Laboratoria.net z siedzibą w Krakowie (Grupa INTS ul. Czerwone Maki 55/25 30-392 Kraków).

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług w tym zapisywanych w plikach cookies.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Przetwarzamy te dane w celach opisanych w polityce prywatności, między innymi aby:

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz). Taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego administratorów jest tzw. uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych podmiotów trzecich będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

Dlatego też proszę zaznacz przycisk "zgadzam się" jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez ze mnie z portalu *Laboratoria.net, udostępnianych zarówno w wersji "desktop", jak i "mobile", w tym także zbieranych w tzw. plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać.
 
Więcej w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI
 

Newsletter

Zawsze aktualne informacje