Akceptuję
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności

Zamknij X
Dygestorium
Strona główna Katalog firm i laboratoriówMedycyna i analitykaLaboratoria kryminalistyczne
Dodatkowy u góry
Labro na dole

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

(4.08/5)
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji realizuje różne zadania w zakresie techniczno-kryminalistycznego zabezpieczania procesu zapobiegania i zwalczania przestępczości, między innymi:

Wykonuje prace badawczo - wdrożeniowe w dziedzinie kryminalistyki, koordynuje i nadzoruje wykonanie zadań przez jednostki Policji w sferze techniczno-kryminalistycznej obsługi miejsc zdarzeń.

Opracowuje metody, normy i standardy pracy techniki kryminalistycznej w Policji oraz nadaje i weryfikuje uprawnienia do wydawania opinii w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych.

Działa na forum międzynarodowym, uczestnicząc w ramach ENFSI (Europejska Sieć Laboratoriów Kryminalistycznych) w opracowywaniu metodyk badawczych i procedur postępowania na miejscach zdarzeń.
Ma wdrożony i doskonali system zarządzania zgodny z wymaganymi normami.

CERTYFIKAT ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

CLKP jest pierwszym laboratorium kryminalistycznym Policji, które uzyskało certyfikat zarządzania jakością.

Certyfikat poświadcza spełnienie przez CLKP wymagań normy PN-EN ISO 9001-2009 w zakresie:
- wdrażania, utrzymywania i doskonalenia standardów pracy w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych,
- organizowania i prowadzenia procesu szkolenia policyjnych biegłych kryminalistyki oraz udziału w procesie doskonalenia zawodowego policyjnych techników kryminalistyki,
- wykonywania opinii, rozwoju metod badawczych oraz organizowania współpracy
 z krajowymi i międzynarodowymi podmiotami policyjnymi i pozapolicyjnymi w zakresie techniki kryminalistycznej

CERTYFIKAT QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
CLKP otrzymało certyfikat zgodności z normą ISO/IEC 9001 wydany przez Międzynarodową Sieć Jednostek Certyfikujących (IQNet).

CERTYFIKAT AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO
nr AB 596 dla CLKP spełniającego wymagania normy
PN-EN ISO/IEC 17025:2005
W dniu 16.05.2005 r. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji uzyskało akredytację nr AB 596 na zgłoszone metody badawcze. Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 596 został wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, szczegółowy opis akredytowanych metod znajduje się na stronie www.pca.gov.plW strukturze Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji funkcjonuje pięć zakładów merytorycznych, dwa wydziały, zespół ds. jakości, zespół finansowo-księgowy oraz zespół ds. zamówień publicznych.

ZAKŁAD BADAŃ DOKUMENTÓW I TECHNIK AUDIOWIZUALNYCH


Zespół Badań Dokumentów. W Zespole Badań Dokumentów dokonuje się identyfikacji osób na podstawie pisma ręcznego, identyfikacji podpisów i osób fałszujących podpisy oraz bada się autentyczność dokumentów publicznych, zniszczonych lub nieczytelnych.
Zespół Badań Dokumentów Audiowizualnych. Zespół Badań Dokumentów Audiowizualnych prowadzi prace badawczo-rozwojowe oraz wykonuje skomplikowane opinie kryminalistyczne, wymagające unikatowej aparatury badawczej.
Zespół Badań Antroposkopijnych i Wariograficznych. Do zakresu badań antroposkopijnych należy wykonywanie opinii identyfikacyjno-porównawczych, związanych z identyfikacją osób. Biegli z zakresu badań wariograficznych zajmują się badaniem podejrzanych na wariografie. Ma to na celu określenie zakresu wiedzy osób, badanych na temat okoliczności zdarzenia i ich związku z tym zdarzeniem

ZAKŁAD BRONI I MECHANOSKOPII.
Zespół Badań Broni i Balistyki. Zespół Badań Broni i Balistyki prowadzi specjalistyczne badania broni palnej, w tym bojowej, myśliwskiej, sportowej, alarmowej, gazowej i sygnałowej oraz broni pneumatycznej, która może być użyta lub też została użyta do popełnienia przestępstwa.
Zespół Badań Mechanoskopijnych. Zespół Badań Mechanoskopijnych CLKP wykonuje badania i sporządza opinie z zakresu mechanoskopii klasycznej, metaloznawstwa i wypadków drogowych.

ZAKŁAD DAKTYLOSKOPII
Zespół AFIS. Automatyczny System Identyfikacji Daktyloskopijnej ( z ang. Automated Fingerprint Identification System - AFIS)
służy do gromadzenia i przeszukiwania obrazów linii papilarnych palców rąk i dłoni pobranych od osób podejrzanych oraz niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych zabezpieczonych na miejscach przestępstw w celu szybkiej identyfikacji osoby.
Zespół CRD. Zespół Centralnej Registratury Daktyloskopijnej zajmuje się gromadzeniem kart daktyloskopijnych z odbitkami linii papilarnych palców rąk i dłoni osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego oraz nieletnich, którzy dopuścili się czynów zabronionych przez ustawę jako przestępstwo ściganego z oskarżenia publicznego.
Zespół Międzynarodowej Wymiany Danych. Do zadań Zespołu Centralnej Registratury Daktyloskopijnej należy utrzymanie i udostępnianie uprawnionym podmiotom zbiorów oraz wprowadzanie do baz danych AFIS danych z kart daktyloskopijnych z całego kraju, sporządzonych w celach rejestracyjnych. Wprowadzenie systemu AFIS i przeniesienie do niego danych z kart daktyloskopijnych pozwoliło na szybką identyfikacją osoby i efektywniejsze wykorzystywanie zbiorów.
Zespół NAP EURODAC. Zadaniem zespołu jest wprowadzenie danych administracyjnych z rejestru cudzoziemców do krajowego systemu AFIS i obsługa wymiany z Jednostką Centralną Eurodac. Zespół funkcjonuje od maja 2004 roku.
Zespół Identyfikacji Daktyloskopijnej. W Zespole Identyfikacji Daktyloskopijnej na podstawie odwzorowań linii papilarnychwykonuje się badania mające na celu stwierdzenie, czy odwzorowania linii papilarnych ujawnione na miejscu zdarzenia czynu przestępczego są zgodne z odwzorowaniem linii papilarnych osób, od których pobrano materiał porównawczy.
Zespół Wizualizacji Śladów. Zespół Wizualizacji Śladów zajmuje się ujawnianiem, poprawą czytelności oraz rejestracją i zabezpieczaniem śladów daktyloskopijnych. Poszukuje również nowych metod ujawniania śladów i wprowadzaniem ich do codziennej praktyki laboratoryjnej.
Zespół Badań Traseologicznych. Zespół Badań Traseologicznych zajmuje się badaniami porównawczymi śladów przemieszczania się ludzi, zwierząt i środków lokomocji.
 
ZAKŁAD CHEMII
Zespół Badań Chemicznych. Najczęściej wykonywane są w tym zespole opinie związane z badaniami porównawczymi w przypadku mikrośladów oraz badania identyfikacyjne w przypadku pozostałych śladów.
Zespół Badań Narkotyków. Głównym zadaniem zespołu jest identyfikacja środków odurzających i substancji psychotropowych, ich analiza ilościowa, badanie porównawcze i profilowanie.

ZAKŁAD BIOLOGII

Zespół Bazy Danych DNA. Zespół zajmuje się oznaczaniem i gromadzeniem profili genetycznych w Bazie Danych DNA oraz ich przetwarzaniem na użytek organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.
Zespół Badań Biologicznych. Głównym zadaniem zespołu jest wykonywanie opinii z zakresu badań biologicznych na użytek organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

WYDZIAŁ ROZWOJU NAUKOWEGO

Zespół Współpracy Naukowej. Zespół Współpracy Naukowej prowadzi prace analityczno-ocenne i planistyczne w zakresie działalności naukowo-badawczej CLKP, koordynuje także proces doskonalenia zawodowego biegłych oraz kandydatów na biegłych z zakresu kryminalistyki.
Zespół Informacji Naukowej i Wydawnictw. Zespół ten popularyzuje metody badawcze i osiągnięcia w stale rozwijającej się dziedzinie, jaką jest kryminalistyka, wydając m.in. kwartalnik "Problemy Kryminalistyki". W CLKP działa również Biblioteka Naukowa, której zbiory liczą ponad 7 tysięcy woluminów i obejmują także 47 tytułów czasopism polskich i zagranicznych z zakresu kryminalistyki i kryminologii. Z jej zbiorów korzystają policjanci, pracownicy sądów, prokuratur, resortu spraw wewnętrznych, a także pracownicy naukowi i studenci wydziału prawa UW, UJ, WSHiP.

Zespół Obsługi Projektów Badawczych, który ma na celu rozpoznanie możliwości i wsparcia merytorycznego działań zmierzających do pozyskiwania środków finansowych na programy badawcze.

- Od 2012 roku Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji współuczestniczy w realizacji projektów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. W czterech projektach CLKP jest instytucją wiodącą, w pozostałym jest jednym z podwykonawców:

1. Zaprojektowanie mobilnej platformy do wsparcia badań kryminalistycznych miejsc zdarzeń, w których może występować zagrożenie CBRN.

2. Opracowanie na potrzeby wymiaru sprawiedliwości ilościowych i jakościowych metod identyfikacji nowych substancji objętych kontrolą na mocy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

3. Zastosowanie nowych odczynników chemicznych do ujawniania śladów daktyloskopijnych na różnych podłożach metodą luminescencji opóźnionej zw zakresie promieniowania od UV do NIR.

4. Opracowanie metody replikacji śladów kryminalistycznych.

5. Opracowanie technologii namiotu do ujawniania śladów parami estru kwasu cyjanoakrylowego.

6. Badanie prędkości pocisków o niskiej energii.

7. Kryminalistyczny test DNA do określania wieku człowieka.

8. Rekonstrukcja przebiegu zdarzenia na podstawie wyglądu śladów krwawych.

 

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne uczestniczy również w międzynarodowym projekcie " Improvement of DNA Forensic Laboratory Cooperation in V4 Countries w ramach programu szczegółowego Komisji Europejskie "Zapobieganie i zwalczanie przestępczości" (Prevention of and Fight against Crime) - ISEC 2012.WYDZIAŁ ORGANIZACJI
Zespół Obsługi Kancelaryjnej. Zespół Obsługi Kancelaryjnej odpowiada za obsługę administracyjno-biurową w CLKP.
Zespół Obsługi Logistycznej. Zespół Obsługi Logistycznej realizuje zdania związane z obsługą administracyjną, kwatermistrzowską i transportową.
Zespół Kadr i Obsługi Prawnej. Do głównych zadań zespołu należy obsługa kadrowa i prawna Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
Zespół Informatyki. Do zadań zespołu należy zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego CLKP.

ZESPÓŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY.
Samodzielny Zespół Finansowo-Księgowy monitoruje zasady realizowanej polityki rachunkowości w CLKP, prowadzi księgi rachunkowe, przygotowuje plany finansowe, nalicza i ewidencjonuje płace dla policjantów i pracowników cywilnych CLKP.

ZESPÓŁ ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Samodzielny Zespół ds. Zamówień Publicznych, który przygotowuje, przeprowadza i dokumentuje postępowania o udzielanie zamówień publicznych.

ZESPÓŁ ds. JAKOŚCI
Zespół ds. jakościjako samodzielny zespół utrzymuje i doskonali funkcjonujący w CLKP system zarządzania jakością przez stały nad nim nadzór oraz koordynuje działania doskonalące.
więcej
Nazwa: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
Adres: Aleje Ujazdowskie 7
00-583 Warszawa

tel. +48 (22) 621-79-16
fax +48 (22) 601-55-56
Strona www: www.clk.policja.pl
E-mail: clk@policja.gov.pl

Oceń prezentację:
(4.08/5)Drukuj PDF
wstecz Podziel się ze znajomymi

Informacje dnia: Drżące nanorurki Naukowcy znaleźli sposób na recykling betonu ADHD zdiagnozowano u co dziewiątego dziecka w USA Testy na obecność HPV Do środowiska trafiło ponad 1 mld komarów GMO Może to owady uratują nas przed zwałami plastiku Drżące nanorurki Naukowcy znaleźli sposób na recykling betonu ADHD zdiagnozowano u co dziewiątego dziecka w USA Testy na obecność HPV Do środowiska trafiło ponad 1 mld komarów GMO Może to owady uratują nas przed zwałami plastiku Drżące nanorurki Naukowcy znaleźli sposób na recykling betonu ADHD zdiagnozowano u co dziewiątego dziecka w USA Testy na obecność HPV Do środowiska trafiło ponad 1 mld komarów GMO Może to owady uratują nas przed zwałami plastiku

Partnerzy

GoldenLine Fundacja Kobiety Nauki Job24 Obywatele Nauki NeuroSkoki Portal MaterialyInzynierskie.pl Uni Gdansk MULTITRAIN I MULTITRAIN II Nauki przyrodnicze KOŁO INZYNIERÓW PB ICHF PAN FUNDACJA JWP NEURONAUKA Mlodym Okiem Polski Instytut Rozwoju Biznesu Analityka Nauka w Polsce CITTRU - Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Akademia PAN Chemia i Biznes Farmacom Świat Chemii Forum Akademickie Biotechnologia     Bioszkolenia Geodezja Instytut Lotnictwa EuroLab

Szanowny Czytelniku!

 
25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.
 
Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze strony internetowej Laboratoria.net w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych.

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorami Twoich danych będziemy my: Portal Laboratoria.net z siedzibą w Krakowie (Grupa INTS ul. Czerwone Maki 55/25 30-392 Kraków).

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług w tym zapisywanych w plikach cookies.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Przetwarzamy te dane w celach opisanych w polityce prywatności, między innymi aby:

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz). Taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego administratorów jest tzw. uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych podmiotów trzecich będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

Dlatego też proszę zaznacz przycisk "zgadzam się" jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez ze mnie z portalu *Laboratoria.net, udostępnianych zarówno w wersji "desktop", jak i "mobile", w tym także zbieranych w tzw. plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać.
 
Więcej w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI
 

Newsletter

Zawsze aktualne informacje