Akceptuję
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności

Zamknij X
Reklama
Strona główna Szkolenia
Dodatkowy na dole

Dodatkowy u góry

Szkolenia

BHP w laboratoriach i pracowniach chemicznych- bezpieczna praca w warunkach szkodliwych. Wymagania stawiane przez rozporządzenia REACH i CLP - Zakopane, listopad
27-11-2019

BHP w laboratoriach i pracowniach chemicznych- bezpieczna praca w warunkach szkodliwych. Wymagania stawiane przez rozporządzenia REACH i CLP - Zakopane, listopad

Termin: 27 - 29.11.2019 r. (21 h dydaktycznych)
Miejsce: Zakopane
--->Program szkolenia:
Dzień pierwszy:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

Ogólne zasady BHP:
system ochrony pracy w Polsce, przedstawienie najważniejszych aktów prawnych, instytucji i podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pracy, organizacja kontroli i nadzoru warunków pracy
podstawowe prawa i obowiązki pracodawców, osób kierujących pracownikami i pracowników z odnośnikami do konkretnych aktów prawnych,
odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad bezpieczeństwa
wypadki, rodzaje wypadków ( w pracy, w drodze do/z pracy, na równi z wypadkiem w pracy), pojęcie wypadku, obowiązki pracownika i pracodawcy w przypadku wystąpienia wypadku, postępowanie powypadkowe, zespół powypadkowy, kwalifikacja wypadku ze względu na ciężkość następstw, wypadek a świadczenia ZUS, dane GUS
ochrona pracy kobiet,
wykaz prac wzbronionym kobietom,
profilaktyczna ochrona zdrowia pracownika,
środki ochrony indywidualnej i zbiorowej,
szkolenia BHP
wykaz prac szczególnie niebezpiecznych

Rozporządzenie REACH:
główne założenia i wytyczne
podział podmiotów uczestniczących w łańcuchu dostaw,
obowiązki dalszych użytkowników.
rejestracja, identyfikacja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów
Rozporządzenie CLP:
klasyfikacja i oznakowanie,
stosowanie etykiet, piktogramów
zapoznanie z klasami i kategoriami zagrożeń chemikaliów
obowiązki dalszego użytkownika
terminy wdrażania
Karty charakterystyki:
karta charakterystyki – zmiany w przepisach,
karta charakterystyki – informacje,
karta charakterystyki – obowiązki dalszych użytkowników,
obowiązki dostawcy,
raport bezpieczeństwa chemicznego,
scenariusz narażenia.
Wprowadzenie do tematyki czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych.
Podział czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych,
Podstawowe zasady ograniczania wpływu czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych,
Czynniki chemiczne:
Szkodliwe czynniki chemiczne, podział, drogi wchłaniania,
Pojęcia NDS, NDSCh, NDSP i inne
Wykaz wartości NDS, omówienie gdzie znaleźć i jak interpretować
Klasyfikacja i oznakowanie substancji niebezpiecznych i mieszanin,

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Dzień drugi

(Zalecany wygodny strój ze względu na ćwiczenia praktyczne z zakresu pierwszej pomocy)

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

Wymagania pomieszczeń i stanowisk pracy:
Wymagania stawiane budynkom i pomieszczeniom pracy, wymagania dla pracowni chemicznych, magazynu substancji i mieszanin,
Wymagania wentylacji, oświetlenia, ogrzewania pomieszczeń pracy, normy pomieszczeń i inne
Bezpieczeństwo pracy w trakcie użytkowania chemikaliów:
Bhp w trakcie wykonywania prac z czynnikami chemicznymi,
Magazynowanie i stosowanie butli technicznych, gazów, cieczy palnych, bhp podczas pracy z substancjami łatwopalnymi i wybuchowymi,
Środki ochrony indywidualnej w laboratorium,
Postępowanie z odpadami,
Udzielanie pierwszej pomocy:
Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej, resuscytacja krążeniowo- oddechowa, postępowanie w przypadku oddziaływania chemikaliów na pracownika oraz innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracownika: krwotoków, amputacji urazowych, poparzeń, wstrząsu, ataku padaczki, porażenia prądem, zachłyśnięcia, postępowanie z dziećmi.
Ćwiczenie: realizacja założeń i scenek rodzajowych wskazanych przez prowadzącego. Ćwiczenia realizowane przy użyciu fantomów
Bezpieczeństwo pożarowe:
Podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa pożarowego,
Przyczyny pożarów,
Środki gaśnicze i grupy pożarów,
Postępowanie w przypadku pożaru, użycie sprzętu ppoż.
Badania i pomiary, ergonomia pracy:
Badania i pomiary czynników szkodliwych i rakotwórczych w środowisku pracy, częstotliwość, tworzenie rejestrów
Ćwiczenie: uczestnicy otrzymają przykładowe badanie czynnika szkodliwego i na ich podstawie dokonają oceny stanowiska pracy i sporządzeni rejestru,
Ergonomia pracy, ocena zagrożeń na stanowiskach pracy

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Dzień trzeci

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

Niebezpieczne czynniki fizyczne i biologiczne występujące na stanowisku pracy:
Czynniki fizyczne: hałas, oświetlenie, pyły, wibracja, mikroklimat;
Szkodliwe czynniki biologiczne
Czynniki psychofizyczne normy transportu ręcznego, obciążenie pracą fizyczną na podstawie wydatku energetycznego
Ocena ryzyka zawodowego:
Ocena ryzyka zawodowego, podstawowe definicje przedstawienie metod szacowania ryzyka zawodowego,
Omówienie zmian w ocenie ryzyka na czynnik chemiczny po zmianach w 2016 r.
Ćwiczenie: analiza dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na przykładzie stanowiska diagnosta laboratoryjny,
Wykorzystanie oceny ryzyka zawodowego w praktyce
Zakończenie szkolenia
Podsumowanie szkolenia, dyskusja

Zakończenie szkolenia godz. 12.30

Chromatografia cieczowa i gazowa dla zaawansowanych. Teoria chromatografii w praktyce. Rozwiązywanie problemów- Zakopane, listopad
27-11-2019

Chromatografia cieczowa i gazowa dla zaawansowanych. Teoria chromatografii w praktyce. Rozwiązywanie problemów- Zakopane, listopad

Termin: 27 - 29.11.2019 r. (21 h dydaktycznych)
Miejsce: Zakopane
--->Program szkolenia:
Dzień pierwszy

Dozowanie próbek w kapilarnej chromatografii gazowej: z podziałem i bez podziału; dozowanie próbek trudnolotnych: dozowanie na zimna kolumnę (cool on-column injection) oraz dozownik z programowana temperaturą (PTV). Kolumny chromatograficzne: budowa kolumn; dobór kolumny do analizy; stopień rozdziału: – rozdzielenie niedzielących się sygnałów; prędkość przepływu gazu nośnego - krzywa Van Deemter'a; kształt sygnału chromatograficznego; detektory.
Omówienie typowych problemów występujące w chromatografii gazowej. Odpowiedzi na pytania uczestników kursu. Problemy i zadania: (I) Indeksy retencji, stałe McReynolds'a, współczynnik fazowy; współczynnik podziału; krzywa Van Deemter'a; krzywa wzorcowa.; (II) Praktyczne szacowanie niepewności pomiarowej: próbka losowa, precyzja, dokładność,
Odchylenie standardowe, rozkład Gaussa, rozkład Studenta, błąd a niepewność, błąd gruby, prawo propagacji błędu; procedura oceny niepewności procesu analitycznego składającego się z kilku etapów

Dzień drugi:

Optymalizacja metody rozdzielenia w HPLC
Typowe problemy w analizie HPLC. Metody przygotowania próbek do analizy HPLC. Walidacja metod chromatograficznych. Obliczanie na podstawie rzeczywistych chromatogramów, jak poprawić czułość oznaczenia, test poprawności metody (system suitability test).
Dyskusja z uczestnikami kursu - typowe problemy spotykane w analizie HPLC

Dzień trzeci:

Spektrometria mas jako technika detekcyjna w chromatografii: idea spektrometrii mas; technika sprzężona
Chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią mas (GC/MS); analiza jakościowa (TIC), analiza ilościowa – SIM. Metody jonizacji: jonizacja elektronami oraz jonizacja chemiczna; analizatory mas: kwadrupolowe oraz pułapki jonowe
Technika łączona – wysokosprawna chromatografia cieczowa i spektrometria mas (LC/MS): źródło jonizacji, elektrorozpylanie (ESI), jonizacja chemiczna pod ciśnieniem atmosferycznym (APCI), tandemowa spektrometria –MS/MS.

Doskonalenie kompetencji audytorskich w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02- Zakopane, listopad
27-11-2019

Doskonalenie kompetencji audytorskich w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02- Zakopane, listopad

Termin: 27 - 29.11.2019 r. (21 h dydaktycznych)
Miejsce: Zakopane
--->Program szkolenia:

Podstawowe pojęcia dotyczące procesu zarządzania auditami wewnętrznymi w organizacji – przypomnienie wymagań norm
(PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02; PN-EN ISO 19011) oraz dokumentów powiązanych,
Audit wewnętrzny jako proces,
Audit wewnętrzny – teoria i praktyka:
planowanie i przygotowanie auditu wewnętrznego,
zasady prowadzenia i przebiegu procesu auditowego,
techniki auditowania,
dowody i tropy auditowe,
dokumentowanie wyników auditu,
Niezgodność / spostrzeżenie – definicje, przykłady oraz różnice między niezgodnością a spostrzeżeniem,
Formułowanie niezgodności i spostrzeżeń – warsztaty,
Ocena niezgodności i spostrzeżeń oparta na ryzyku,
Podejmowanie skutecznych działań korygujących,
Wykorzystanie oceny ryzyka w algorytmie postępowania z działaniami korygującymi,
Warunki zapewnienia skuteczności auditów wewnętrznych,
Kompetencje auditorów wewnętrznych,
Ocena kompetencji personelu zaangażowanego w proces audytowania,
Formy doskonalenia procesu zarządzania auditami wewnętrznymi w organizacji,
Wykorzystanie auditów wewnętrznych w procesie doskonalenia systemu zarządzania,
Przykłady trudnych sytuacji auditowych, ćwiczenia z aktywizacją uczestników.

Pomiary emisji hałasu w środowisku. Prezentacja wyników zgodnie z wymaganiami PCA i Ministra Środowiska. Warsztaty pomiarowe - Zakopane, listopad
27-11-2019

Pomiary emisji hałasu w środowisku. Prezentacja wyników zgodnie z wymaganiami PCA i Ministra Środowiska. Warsztaty pomiarowe - Zakopane, listopad

Termin: 27 - 29.11.2019 r. (21 h dydaktycznych)
Miejsce: Zakopane
--->Program szkolenia:

Podstawy prawne ochrony środowiska przed hałasem - omówienie nowych regulacji prawnych
Wprowadzenie w zagadnienia oceny stanu klimatu akustycznego, podstawowe wielkości i wskaźniki
Wprowadzenie do pomiarów: ogólne zasady badań, zestawy przyrządów pomiarowych
Metody referencyjne pomiarów - hałasu ze źródeł przemysłowych i instalacyjnych (rozporządzenie Ministra Środowiska z art. 148 ustawy Prawo ochrony środowiska); hałasu komunikacyjnego (rozporządzenie Ministra Środowiska z art. 176 ustawy Prawo ochrony środowiska); metody pomiarowe wyznaczania mocy akustycznej maszyn i urządzeń
Szacowanie niepewności wyników badań - wybrane zagadnienia
Opracowanie wyników badań terenowych

Zajęcia terenowe - badania różnych rodzajów hałasu w środowisku:

Przygotowanie przyrządów do badań z uwzględnieniem sprawdzania (kalibracji)
Praktyczne pomiary poziomów ciśnienia akustycznego pod kątem oceny:
hałasu przemysłowego,
mocy akustycznej źródła
Badania hałasu komunikacyjnego z uwzględnieniem metody pomiarów poziomów ekspozycyjnych.
Prowadzenie dokumentacji przed, w trakcie i po pomiarach terenowych
Opracowanie wyników badań terenowych.
Szacowanie wyników pomiarów; Elementy walidacji metod. Dyskusja.
Podsumowanie zajęć terenowych w podziałach na grupy:
Szacowanie wyników pomiarów; Elementy walidacji metod
Dyskusja i podsumowanie szkolenia

Spójność pomiarowa, świadectwa wzorcowania, CRM/RM zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - Zakopane, listopad
27-11-2019

Spójność pomiarowa, świadectwa wzorcowania, CRM/RM zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - Zakopane, listopad

Termin: 27 - 29.11.2019 r. (21 h dydaktycznych)
Miejsce: Zakopane
--->Program szkolenia:
Dzień pierwszy:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

terminy i definicje związane z metrologią,
rodzaje błędów pomiaru w pracy w laboratorium,
metrologia prawna i przemysłowa,
cel, zakres i zasady nadzorowania wyposażenia pomiarowego,
wymagania nomy 17025 (w zakresie wyposażenia oraz spójności pomiarowej),
wymagania normy PN-EN ISO 10012:2004,
podział wyposażenia pomiarowego na odpowiednie grupy,
cechy ważnego wyniku,
spójność pomiarowa (weryfikacja spójności),
podstawowe terminologię i definicje związane z RM/CRM,
rola materiałów odniesienia w metrologii,
zasady użytkowania materiałów odniesienia,
poprawne wykorzystywanie materiałów odniesienia świadectwo materiału odniesienia,

Ćwiczenia:

obliczanie błędów pomiaru/poprawek oraz przedziału zmienności,
opracowanie karty wyposażenia pomiarowego,
potwierdzanie metrologiczne wyposażenia pomiarowego,
podział wyposażenia na grupy.
weryfikacja źródła spójności pomiarowej.

Zakończenie szkolenia godz. 16:00
Dzień pierwszy: Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00 ➢ terminy i definicje związane z metrologią, ➢ rodzaje błędów pomiaru w pracy w laboratorium, ➢ metrologia prawna i przemysłowa, ➢ cel, zakres i zasady nadzorowania wyposażenia pomiarowego, ➢ wymagania nomy EN ISO/IEC 17025:2017 (w zakresie wyposażenia oraz spójności pomiarowej), ➢ wymagania normy PN-EN ISO 10012:2004, ➢ podział wyposażenia pomiarowego na odpowiednie grupy, ➢ cechy wyniku miarodajnego, ➢ spójność pomiarowa (weryfikacja spójności), ➢ podstawowe terminologię i definicje związane z RM/CRM, ➢ rola materiałów odniesienia w metrologii, ➢ zasady użytkowania materiałów odniesienia, ➢ poprawne wykorzystywanie materiałów odniesienia świadectwo materiału odniesienia, Ćwiczenia: - obliczanie błędów pomiaru/poprawek oraz przedziału zmienności, - opracowanie karty wyposażenia pomiarowego, - potwierdzanie metrologiczne wyposażenia pomiarowego, - podział wyposażenia na grupy. - weryfikacja źródła spójności pomiarowej. Zakończenie szkolenia godz. 16:00 Dzień drugi: Rozpoczęcie szkolenia godz. 9:00 ➢ procedura nadzorowania wyposażeniem pomiarowym, ➢ dobór wyposażenia pomiarowego, ➢ projektowanie i wdrażania planów i programów nadzorowania wyposażenia pomiarowego (zakresy wzorcowań, niepewność pomiaru, wykorzystanie wyników wzorcowania)

Dzień drugi:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 9:00

procedura nadzorowania wyposażeniem pomiarowym,
dobór wyposażenia pomiarowego,
projektowanie i wdrażania planów i programów nadzorowania wyposażenia pomiarowego (zakresy wzorcowań, niepewność pomiaru, wykorzystanie wyników wzorcowania)
zasady ustalania odstępów czasu pomiędzy wzorcowaniami i sprawdzeniami okresowymi (śledzenie trendów, częstość, intensywność wykorzystania, wpływ innych czynników),
dokument ILAC-G24/OIML D 10:2007”Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowaniami przyrządów pomiarowch”
stwierdzanie zgodności z wymaganiami (dokument ILAC-G8:03/2009 - Wytyczne dotyczące przedstawiania zgodności ze specyfikacją),

Ćwiczenia:

opracowanie procedury nadzorowania wyposażenia pomiarowego
określanie zakresów wzorcowania do zamierzonego zastosowania,
opracowanie harmonogramu wzorcowania oraz sprawdzeń okresowych na przykładzie przyrządu fizykochemicznego,
praktyczne ocena dotycząca stwierdzenia zgodności z wymaganiami.

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Dzień trzeci:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 9:00

interpretacja oraz wykorzystywanie wyników zawartych w świadectwach wzorcowania,
elementy szacowania niepewności pomiaru w procesie sprawdzeń okresowych/pośrednich,
instrukcja sprawdzeń okresowych/pośrednich,
kompetencje personelu laboratorium,
potwierdzenie przydatności wyników

Ćwiczenia:

wykorzystanie wyników wzorcowania w procesach pomiaru,
wykorzystanie wyników wzorcowania w procesie sprawdzeń okresowych/pośrednich,
szacowanie niepewności pomiaru przy określaniu kryteriów sprawdzeń okresowych/pośrednich,
opracowanie instrukcji sprawdzeń dla wyposażenia fizykochemicznego,
analiza programu wzorcowania.

Zakończenie szkolenia godz. 12:30

Walidacja, weryfikacja oraz transfer metod analitycznych w laboratorium farmaceutycznym - Zakopane, listopad
27-11-2019

Walidacja, weryfikacja oraz transfer metod analitycznych w laboratorium farmaceutycznym - Zakopane, listopad

Termin: 27 - 29.11.2019 r. (21 h dydaktycznych)
Miejsce: Zakopane
--->Program szkolenia:
Dzień pierwszy

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

Definicje i podstawowe pojęcia stosowane w walidacji metod
Walidacja metody służącej do oznaczania zawartości:
Parametry walidacyjne
Kryteria akceptacji
Przygotowanie prób
Interpretacja wyników
Walidacja metody służącej do oznaczania substancji pokrewnych:
Oznaczanie zanieczyszczeń limitem lub ilościowo
Parametry walidacyjne
Przygotowanie prób
Interpretacja wyników

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Dzień drugi

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

Walidacja metody służącej do oznaczania ilości uwolnionej substancji czynnej
Badanie rozpuszczalności API
Kwalifikacja do klasy BCS
Dobór parametrów prowadzenia procesu uwalniania
Wykazanie różnicującego charakteru medium
Parametry walidacyjne metody analitycznej
Przygotowanie prób
Interpretacja wyników
Badanie pozostałości substancji czynnej na ciągu produkcyjnym
Optymalizacja metody analitycznej
Wyznaczenie parametrów walidacyjnych
Kryteria akceptacji
Określenie wydajności próbkowania
Wzory protokołów i raportów walidacyjnych
Weryfikacja i rewalidacja metod analitycznych
Definicje
Sposób postępowania
Dopuszczalne modyfikacje metody HPLC nie wymagające walidacji

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Dzień trzeci

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

Podstawy teoretyczne
Rodzaje transferu, zalety i wady
Kiedy przeprowadzać transfer?
Dokumentacja pre-transferowa
Dokumentacja transferowa
Protokół, raport
Sposób postępowania i kryteria akceptacji dla transferowanych metod
Tożsamość
Zawartość
Czystość
Uwalnianie
Czystość linii produkcyjnej

Zakończenie szkolenia godz. 12:30

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
lewybanner1
Informacje dnia: Sposób na zmniejszenie liczby zakażeń szpitalnych Nowa klasa substancji, które działają jak antybiotyki Palenie zwiększa ryzyko depresji i schizofrenii Niemowlęta i małe dzieci jedzą zbyt dużo cukru Specjaliści z WUM naprawili przeszczepiona nerkę Korzystanie z ekranów a budowia mózgu u małych dzieci Sposób na zmniejszenie liczby zakażeń szpitalnych Nowa klasa substancji, które działają jak antybiotyki Palenie zwiększa ryzyko depresji i schizofrenii Niemowlęta i małe dzieci jedzą zbyt dużo cukru Specjaliści z WUM naprawili przeszczepiona nerkę Korzystanie z ekranów a budowia mózgu u małych dzieci Sposób na zmniejszenie liczby zakażeń szpitalnych Nowa klasa substancji, które działają jak antybiotyki Palenie zwiększa ryzyko depresji i schizofrenii Niemowlęta i małe dzieci jedzą zbyt dużo cukru Specjaliści z WUM naprawili przeszczepiona nerkę Korzystanie z ekranów a budowia mózgu u małych dzieci

Partnerzy

GoldenLine Fundacja Kobiety Nauki Job24 Obywatele Nauki NeuroSkoki Portal MaterialyInzynierskie.pl Uni Gdansk MULTITRAIN I MULTITRAIN II Nauki przyrodnicze KOŁO INZYNIERÓW PB ICHF PAN FUNDACJA JWP NEURONAUKA Mlodym Okiem Polski Instytut Rozwoju Biznesu Analityka Nauka w Polsce CITTRU - Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Akademia PAN Chemia i Biznes Farmacom Świat Chemii Forum Akademickie Biotechnologia     Geodezja Instytut Lotnictwa EuroLab

Szanowny Czytelniku!

 
25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.
 
Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze strony internetowej Laboratoria.net w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych.

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorami Twoich danych będziemy my: Portal Laboratoria.net z siedzibą w Krakowie (Grupa INTS ul. Czerwone Maki 55/25 30-392 Kraków).

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług w tym zapisywanych w plikach cookies.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Przetwarzamy te dane w celach opisanych w polityce prywatności, między innymi aby:

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz). Taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego administratorów jest tzw. uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych podmiotów trzecich będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

Dlatego też proszę zaznacz przycisk "zgadzam się" jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez ze mnie z portalu *Laboratoria.net, udostępnianych zarówno w wersji "desktop", jak i "mobile", w tym także zbieranych w tzw. plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać.
 
Więcej w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI
 

Newsletter

Zawsze aktualne informacje