Akceptuję
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności

Zamknij X
Reklama3
Strona główna Szkolenia
Dodatkowy na dole

Szkolenia

Kurs auditora wewnętrznego. Auditowanie systemu zarządzania w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02. - Warszawa, wrzesień
11-09-2019

Kurs auditora wewnętrznego. Auditowanie systemu zarządzania w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02. - Warszawa, wrzesień

Termin: 11 - 12.09.2019 r. (16 h dydaktycznych)
Miejsce: Warszawa
--->Program szkolenia:

Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 dotyczące auditów wewnętrznych,
Podstawowe terminy związane z systemami zarządzania i ich audytowaniem,
Wytyczne normy ISO 19011 dotyczące opracowania i zarządzania programem auditów,
Audity wewnętrzne w laboratorium:
zasady auditowania,
działania audytowe,
zbieranie i weryfikowanie informacji,
techniki audytowania.
Praktyczne przykłady i zadania - ocena niezgodności,
Przedstawianie wyników auditu:
zasady przedstawiania wyników auditów,
niezgodności, wnioski i przedstawianie wyników auditu,
raport z auditu,
Auditorzy wewnętrzni w Laboratorium:
auditorzy – kwalifikacje,
rola i zadania auditora wiodącego i innych uczestników auditu,
cechy osobowe; zachowania,
komunikacja z audytowanym,
relacje auditorzy – auditowani,
Praktyczne przykłady i ćwiczenia:
ćwiczenia formułowania niezgodności,
auditowanie wybranych elementów system zarządzania,
omówienie i interpretacja wybranych wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02.

Pobieranie próbek powietrza w środowisku pracy. Badanie zapylenia. Ocena narażenia zawodowego na pyły i czynniki chemiczne w świetle aktualnych wymagań przepisówMRP i PS  prawa oraz Rozp. z dnia 12 czerwca 2018 r.- Warszawa, wrzesień
11-09-2019

Pobieranie próbek powietrza w środowisku pracy. Badanie zapylenia. Ocena narażenia zawodowego na pyły i czynniki chemiczne w świetle aktualnych wymagań przepisówMRP i PS prawa oraz Rozp. z dnia 12 czerwca 2018 r.- Warszawa, wrzesień

Termin: 11 - 12.09.2019 r. (16 h dydaktycznych)
Miejsce: Warszawa
--->Program szkolenia:
Dzień pierwszy:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

Zasady pobierania próbek powietrza w celu oceny narażenia stanowisk pracy na czynniki chemiczne i pyły,
Podstawowe pojęcia i definicje – podział pyłu na frakcje i proces oddychania, głowice do pobierania poszczególnych frakcji, sorbenty i roztwory pochłaniające,
Wymagania metodyczne dotyczące pobierania próbek powietrza w celu oznaczenia czynników chemicznych oraz poszczególnych frakcji pyłów,
Wymagania metodyczne dotyczące wykonywania oznaczenia stężenia pyłów – frakcja wdychalna, frakcja respirabilna,
Aktualne wymagania przepisów prawa oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r- wymagania normatywne dotyczące pyłów i czynników chemicznych w środowisku pracy,
Wyposażenie pomiarowe i jej przygotowanie – wzorcowanie i sprawdzanie przyrządów pomiarowych, przegląd świadectw wzorcowania, sprawdzanie aspiratorów, pomiar temperatury i ciśnienia powietrza.

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Dzień drugi:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

Wyznaczanie niepewności pobierania próbek powietrza – składowe niepewności,
Wyznaczanie niepewności metody oznaczania stężenia zapylenia – budżet niepewności, wyprowadzenie wzoru na niepewność wskaźnika narażenia,
Potwierdzenie metod badawczych zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005,
Przedstawianie wyników badań i ocena zgodności z wartościami dopuszczalnymi – wskaźnik narażenia,
Wymagania dokumentu DAB-07 w obszarze badania środowiska pracy,
Dyskusja, omówienie przykładów i indywidualnych problemów przedstawionych przez słuchaczy.

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Potwierdzenie ważności wyników w laboratorium fizykochemicznym zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02- Warszawa, wrzesień
11-09-2019

Potwierdzenie ważności wyników w laboratorium fizykochemicznym zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02- Warszawa, wrzesień

Termin: 11 - 12.09.2019 r. (16 h dydaktycznych)
Miejsce: Warszawa
--->Program szkolenia:
Kompendium statystyczne – podstawy statystyki;

Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie potwierdzania ważności wyników – różnice i podobieństwa w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005;

Opracowanie programu monitorowania jakości wyników;

Karty kontrolne – niezawodne narzędzie stosowane w monitorowaniu jakości wyników; - konstruowanie i porównywanie kart kontrolnych; - techniki statystyczne stosowane w ocenie kart kontrolnych;

Techniki wykrywania trendów: - analiza graficzna - współczynniki korelacji - prosta regresja liniowa;

Interpretacja wyników analizy trendów – diagnostyka wyniku poza trendem;

Postępowanie z wynikiem poza trendem;

Monitorowanie jakości wyników poprzez analizę trendów w zakresie:

- sprawdzanie(-enia) funkcjonalnego wyposażenia do pomiarów i badań;
- sprawdzenia bieżącego wyposażenia pomiarowego;
- analizy świadectw wzorcowania;
- analizy składowych budżetu niepewności;

Certyfikowane materiały odniesienia:

- kompetentni producenci;
- rodzaje i zastosowanie;
- kryteria oceny;

Wymagania jednostki akredytującej (PCA) i organizacji międzynarodowych dotyczące uczestnictwa w programach PT/ILC;

Kryteria doboru organizatorów badań biegłości;

Wskaźniki osiągnięć i kryteria akceptacji wyników;

Metody szacowania niepewności oraz weryfikacji budżetu niepewności na podstawie wyników badań biegłości;

Analiza trendów wyników programów PT/ILC – przykłady graficznej prezentacji oraz zastosowanie do np.:

- oceny jakości analiz na przestrzeni czasu;
- porównywania efektywności różnych metod badawczych (metody referencyjne kontra metody alternatywne);
- oceny wyników uzyskiwanych przez różnych analityków;

Wyniki badań PT/ILC a weryfikacja metody badawczej;

Przykłady analizy trendów różnych typów danych;

Zarządzanie jakością pożywek mikrobiologicznych z uwzględnieniem aktualnych wymagań - Warszawa, wrzesień
11-09-2019

Zarządzanie jakością pożywek mikrobiologicznych z uwzględnieniem aktualnych wymagań - Warszawa, wrzesień

Termin: 11 - 12.09.2019 r. (16 h dydaktycznych)
Miejsce: Warszawa
--->Program szkolenia:
Dzień pierwszy:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

Zapewnienie jakości pożywek stosowanych w badaniach mikrobiologicznych zgodnie z normą PN-EN ISO 11133:2014-07;
Wymagania dla producentów, dostawców, użytkowników;
Przygotowywanie, przechowywanie i nadzorowanie jakości pożywek w laboratorium;Kolekcje drobnoustrojów kontrolnych; kryteria doboru szczepów do oceny jakości pożywek; sposoby oceny czystości i tożsamości szczepów,

Zakończenie szkolenia godz. 16:00Dzień drugi:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

Postępowanie ze szczepami kontrolnymi - przygotowanie i standaryzacja inokulum;
Metody badania jakości pożywek, w tym pożywek referencyjnych , płynów do rozcieńczeń i innych materiałów. Kontrola jakości pożywek – ilościowa, jakościowa; specyfikacja wymagań i kryteria oceny; zakres i częstotliwość kontroli; Nadzór nad jakością pożywek, karty kontrolne.
Konsultacje, forum dyskusyjne

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Obowiązki dalszych użytkowników substancji i mieszanin chemicznych - wymagania REACH, CLP, akty krajowe - Warszawa, wrzesień 2019
11-09-2019

Obowiązki dalszych użytkowników substancji i mieszanin chemicznych - wymagania REACH, CLP, akty krajowe - Warszawa, wrzesień 2019

Termin: 11.09.2019 r. (8 h dydaktycznych)
Miejsce: Warszawa
--->Program szkolenia:
Rozpoczęcie szkolenia godz. 9:00

Informacje wprowadzające CLP
klasyfikacja CLP - nowe piktogramy, zmiany od czerwca 2017 roku
jak sprawdzić czy dostraczone chemikalia mają prawidłową etykietę
jak oznaczyć mieszaniny, roztwory własne - zmiany od czerwca 2017 roku
jakie dokumenty należy zaktualizować
Obowiązki wynikające z krajowych aktów prawnych.
obowiązki wynikające z ustawy o substancjach chemicznych i mieszaninach (spis chemikaliów, zgłoszenie zakupów mieszanin w systemie ELDIOM)
oznaczenie magazynów, miejsc stosowania chemikaliów i przechowywania chemikaliów, transport chemikaliów wewnątrz zakładu
obowiązujące instrukcje z zakresu gospodarki chemikaliami, których brak powoduje niezgodności
wymagania z zakresu stosowania substancji rakotórczych i mutogennych
ocena ryzyka na czynnik chemiczny - metodyka i przykłady oceny, uwzględnienie zmian wprowadzonych w 2016 roku
transport chemikaliów na terenie zakładu, pigułka wymagań ADR
Wymagania REACH
karta charakterystyki - historia zmian w kartach, jak powinna wyglądać prawidłowo sporządzona karta, informacje istotne dla dalszych użytkowników zawarte w kartach, zmiany w kartach od czerwca 2017 roku
rejestracja REACH - terminy, kogo dotyczy
obowiązek poinformowania dostawcy o zastosowaniu w wymaganym terminie - nowy od 2016 roku system deskryptorów (jak indentyfikować i przypisywać prawidłowy deskryptor do warunków stosowania)
obowiązek sporządzania raportu dalszego użytkownika w sytuacji, gdy nie ma scenariusza narażenia od swojego dostawcy - wymagane elementy raportu, kiedy należy sporządzić raport, praktyczne wskazówki jak uniknąć ww. obowiązku, który jest kosztowy dla dalszych użytkowników
kiedy należy otrzymać scenariusz narażenia do karty charakterystyki. Jak uzyskać zgodność ze scenariuszem narażenia otrzymanym od dostawcy substancji/mieszaniny - warunki stosowania, wymagane środki kontroli ryzyka, obowiązujące pomiary, skanowanie scenariuszy przez dalszych użytkowników
obowiązki wynikające z stosowania substancji z listy kandydackiej oraz z procedury zezwoleń w systemie REACH - lista kandydacka na stronach ECHA (jak szukać i kogo nalezy powiadomić w wymaganym terminie)
Organy kontroli i kary

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Spektrometria absorpcji atomowej- teoria i praktyka- Lublin, wrzesień
11-09-2019

Spektrometria absorpcji atomowej- teoria i praktyka- Lublin, wrzesień

Termin: 11 - 12.09.2019 r. (16 h dydaktycznych)
Miejsce: Lublin
--->Program szkolenia:
Dzień pierwszy:

Podstawy teoretyczne absorpcji i emisji światła w ośrodkach fizycznych.

Porównanie metod emisyjnych i absorpcyjnych

Zakres stosowalności metody AAS w analizie chemicznej

Prawo Lamberta-Beera i zasada pomiaru absorbancji

Rodzaje i budowa aparatury do spektrometrii absorpcji atomowej:

- źródła promieniowania,

- atomizery,

- monochromatyzacja promieniowania,

- systemy wprowadzania próbki,

- detektory.

Automatyzacja analiz

Parametry walidacyjne charakterystyczne dla metody AAS (granice wykrywalności i oznaczalności, precyzja, odzysk)

Zastosowanie sterowania jakością badań do metody AAS (materiały odniesienia, metodyka sterowania, karty kontrolne)

Zakłócenia występujące w metodzie AAS i sposoby ich eliminacji.

Dzień drugi:

Sposoby korekcji tła

Wykorzystanie metody AAS do badań nietypowych

Przyszłość i perspektywy rozwoju metody AAS

Metodyka wykonywania analiz

Przygotowanie próbek do analizy

Dobór parametrów analitycznych

Warsztaty analityczne oznaczania pierwiastków w wybranej matrycy (żywnościowej, środowiskowej, roślinnej lub zwierzęcej)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Informacje dnia: Zawał serca: jak udzielić pomocy? Węgiel brunatny kontra wirusy Nieprawidłowe ciśnienie krwi wpływa na ryzyko demencji Nowy typ zegara molekularnego Polacy pracują nad nowym EKG Jakie są przyczyny otyłości? Zawał serca: jak udzielić pomocy? Węgiel brunatny kontra wirusy Nieprawidłowe ciśnienie krwi wpływa na ryzyko demencji Nowy typ zegara molekularnego Polacy pracują nad nowym EKG Jakie są przyczyny otyłości? Zawał serca: jak udzielić pomocy? Węgiel brunatny kontra wirusy Nieprawidłowe ciśnienie krwi wpływa na ryzyko demencji Nowy typ zegara molekularnego Polacy pracują nad nowym EKG Jakie są przyczyny otyłości?

Partnerzy

GoldenLine Fundacja Kobiety Nauki Job24 Obywatele Nauki NeuroSkoki Portal MaterialyInzynierskie.pl Uni Gdansk MULTITRAIN I MULTITRAIN II Nauki przyrodnicze KOŁO INZYNIERÓW PB ICHF PAN FUNDACJA JWP NEURONAUKA Mlodym Okiem Polski Instytut Rozwoju Biznesu Analityka Nauka w Polsce CITTRU - Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Akademia PAN Chemia i Biznes Farmacom Świat Chemii Forum Akademickie Biotechnologia     Geodezja Instytut Lotnictwa EuroLab

Szanowny Czytelniku!

 
25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.
 
Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze strony internetowej Laboratoria.net w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych.

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorami Twoich danych będziemy my: Portal Laboratoria.net z siedzibą w Krakowie (Grupa INTS ul. Czerwone Maki 55/25 30-392 Kraków).

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług w tym zapisywanych w plikach cookies.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Przetwarzamy te dane w celach opisanych w polityce prywatności, między innymi aby:

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz). Taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego administratorów jest tzw. uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych podmiotów trzecich będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

Dlatego też proszę zaznacz przycisk "zgadzam się" jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez ze mnie z portalu *Laboratoria.net, udostępnianych zarówno w wersji "desktop", jak i "mobile", w tym także zbieranych w tzw. plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać.
 
Więcej w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI
 

Newsletter

Zawsze aktualne informacje